Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 8 april 2024

Närmare 90 procent av alla barn och ungdomar i Sverige har någon gång under sin uppväxt varit med i en idrottsförening. Därför jobbar RF-SISU Sörmland med frågor som rör barn- och ungdomsidrott. Verksamheten i föreningar och förbund ska bedrivas på ett bra sätt – på barn och ungas villkor.

En majoritet av barn och ungdomar över sju år i Sverige deltar i organiserad idrottsverksamhet. Det gör idrotten till landets i särklass största fritidsaktivitet. I Sörmland finns närmre 700 idrottsföreningar som bedriver barn- och ungdomsidrott. En genomsnittlig dag deltar 12 000 barn och unga i en föreningsaktivitet. Idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att all verksamhet bedrivs på barn och ungas villkor.

I barnidrott är deltagarna, enligt Riksidrottsförbundets (RF) definition, mellan 7-12 år medan ungdomsidrotten sträcker sig till och med 20 år.

Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Att idrottsrörelsen ska följa barnkonventionen står inskrivet i RF:s stadgar sedan 2009.

Utveckling före resultat

Tävling är en naturlig del av idrotten, men resultatet spelar mindre roll. Alla ska få vara med på lika villkor. Tävling för såväl flickor som pojkar ska utformas så att den stimulerar till kvalitativ och långsiktig idrottslig utveckling, och motverkar utslagning.

Under senare år har en tydlig attitydförändring skett i svensk idrottsrörelse. Allt fler föreningar står bakom principen att tävla på barns villkor. Många av idrottsrörelsens specialidrottsförbund har sett över sina tävlingssystem och infört förenklingar och anpassningar. Mest omtalat är att ett antal lagidrotter beslutat att ta bort tabeller i serier och cuper med barn under 13 år.

Förändringarna har tillkommit utifrån aktuell forskning om barn och ungdomars utveckling. Förbunden vill att fler ska ha roligt, må bra och utvecklas när de idrottar. På så sätt får de både fler aktiva och ökar chanserna att vinna fler framtida medaljer.

"I mitt barns idrott har de tagit bort serietabellerna, betyder det här att barn inte ska få tävla längre?"

Samsyn Sörmland

Samsyn Sörmland är en överenskommelse mellan de sex största lagidrotterna som ett första steg för hela idrottsrörelsen i Sörmland att enas om en syn på barn- och ungdomsidrotten som utgår från barnets perspektiv och tar hänsyn till varje enskild individs unika förutsättningar.

Läs mer om vårt gemensamma arbete med Samsyn Sörmland.

Länk till extern webbplats

Trygg idrott i Sörmland

Vi ska erbjuda en föreningsidrott där alla har möjlighet att ha roligt, må bra och utvecklas. En trygg idrottsmiljö där vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier och övergrepp är en självklarhet för oss på RF-SISU Sörmland.

Här kan du läsa mer om Trygg idrottLänk till extern webbplats.

Projektstöd IF barn- och ungdomsidrott

Föreningar och förbund kan söka ekonomiskt stöd för att utveckla sin barn- och ungdomsidrott. Dessa två områden prioriteras:

  • Inkludering av underrepresenterade grupper
  • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Kontakta din idrottskonsulent för mer information. Läs mer om projektstödet.

Vanliga frågor och svar om barn- och ungdomsidrott

Vad är talang? Är det ok att selektera eller toppa inom barn- och ungdomsidrotten? Under den här rubriken har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi stöter på kring barn- och ungdomsidrott.

Gå till vanliga frågor och svar om barn- och ungdomsidrott.

Om barn- och ungdomsidrott på RF:s webbplats

På Riksidrottsförbundets webbplats hittar du samlad information om hur man ska bedriva barn- och ungdomsidrott. Där finns grundläggande tankar och riktlinjer, viktiga begrepp och information om vad barnkonventionen betyder för idrottsrörelsen.

Läs mer om barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundets hemsida

Sidan publicerades: 11 oktober 2022

TRYGGA IDROTTSMILJÖER

Trygga idrottsmijöer

RF och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram stödmaterial om trygg idrott för att hjälpa föreningar i arbetet med de frågorna.

BARNENS SPELREGLER

Trygga idrottsmijöer

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.