Folkbildningsidén inom idrottsrörelsen

Sidan uppdaterades: 10 oktober 2023

Folkbildning kännetecknas av att lärandet är icke-formellt och av att målet formuleras av deltagarna. Det centrala i detta lärande är: dialogen, mötet människor emellan och att lära av och med varandra. Det absolut viktigaste, själva kärnan är dialogen.

Folkbildning bygger på frivillighet och individens lust att delta. Folkbildning handlar om individens möjlighet att påverka sitt eget liv och möjligheten att vara med och påverka i förening och samhälle.

Folkbildning handlar om att anpassa verksamheten efter deltagarnas förutsättningar och behov. Deltagare har stort inflytande över vad och hur de ska lära.

Individen, samhället och idrotten

För att förstå folkbildningens uppdrag inom idrottsrörelsen är dessa tre perspektiv helt avgörande:

Samhällsperspektivet

Samhällsperspektivet handlar om hur vi på olika sätt rustar människor för att delta i ett demokratiskt sammanhang och där utgöra en resurs för föreningsdemokratin och för samhällsutvecklingen. Statens syften och mål med folkbildningen faller under detta perspektiv:

  • Statens mål med folkbildning är att ge alla möjligheter att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.
  • Statens fyra syften med folkbildning är demokratisyftet, påverkans- och mångfaldssyftet, bildnings- och utbildningssyftet och kultursyftet.

Idrottsperspektivet

Idrottsperspektivet tydliggör vikten av folkbildning för idrottens utveckling och möjlighet att nå de gemensamma målen. Det handlar om att skapa framtidsorienterade samtal i föreningarnas klubbstugor, på planer, i hallar, ja överallt där idrott utövas.

SISU Idrottsutbildarna bidrar till att uppfylla statens syften genom att vara en del i och bidra till utbildning och folkbildning inom idrottsrörelsen. Här finns unika möjligheter att nå ut till många ledare, ungdomar, föräldrar och övriga aktiva som finns engagerade inom idrottsrörelsens olika verksamheter.

Individperspektivet

Detta handlar om individens personliga utveckling och möjlighet till självförverkligande. Vi anpassar innehåll och genomförande utifrån individens behov. En betydande effekt av folkbildning i förening är gemenskap och upplevelsen av sammanhang.

Samhällsperspektivet och idrottsperspektivet.

SISU Idrottsutbildarna som studieförbund har alltså att förhålla sig till två uppdrag:

  • det inom folkbildningen, det vill säga statens mål och syfte med folkbildning
  • det inom idrottsrörelsen och dess mål och syften

Perspektiven står inte i motsättning till varandra utan är snarare en förutsättning för varandra. De samspelar och stärker varandra och de processer som sker inom ramen för respektive perspektiv.

Figur. Den vänstra delen i modellen visar folkbildningens roll i samhället där egenvärdet för individen står i fokus. Den högra delen visar folkbildning som en resurs i idrottsrörelsens utveckling med föreningen i fokus.

Figur Folkbildning

Sidan publicerades: 1 november 2022

En forskningsrapport om folkbildningsmässig särart inom idrottsrörelsen.

Guide över hur folkbildnings- och utbildningsverksamhet bedrivs i en förening.