BKV Norrtälje vill göra föreningen mer jämställd

För att utveckla föreningen och verksamheten till att bli mer inkluderande har BKV Norrtälje startat ett jämställdhets- och jämlikhetsarbete i samverkan med RF-SISU Uppland.

Sidan uppdaterades: 6 mars 2024

Tidigt i höstas gick BKV Norrtälje med i Svenska Fotbollförbundets satsning Kvalitetsklubb, ett ramverk för fotbollsföreningar att arbeta utifrån för att skapa en inkluderande och väl fungerande verksamhet där alla kan vara med. Inom ramen för Kvalitetsklubb gjorde BKV Norrtälje ett stort värdegrundsarbete och det var i och med det arbetet som jämställdhetsfrågan började diskuteras på allvar.

– Vi började prata om hur jämställd vår förening egentligen är. Är vi inkluderande och välkomnande mot alla? Vi insåg helt enkelt att vi behövde se över vårt jämställdhetsarbete och göra någon form av nulägesanalys, säger Kristin Berg som är styrelseledamot hos BKV Norrtälje med särskilt ansvar för föreningsfrågorna.

Kristin tog kontakt med föreningens idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland, Tobias Andersson, som tipsade om att delta i RF-SISU Upplands satsning Jämställd och jämlik förening. Styrelsen hos BKV Norrtälje såg satsningen som ett bra sätt att ta ett helhetsgrepp kring inkluderingsfrågorna och beslutade sig för att delta.

Jämställd och jämlik förening

Jämställd och jämlik förening består av fyra steg där de två första stegen handlar om att höja kunskapen genom utbildning. I steg tre gör föreningen en nulägesanalys för att titta på hur verksamheten ser ut och fungerar idag och vad som behöver göras. Det sista steget handlar om att sätta mål och ta fram planer.

Och även om BKV Norrtälje precis har påbörjat arbetet tycker Kristin, som till vardags arbetar med inkluderingsfrågor inom näringslivet, att upplägget är jättebra.

– Var ligger vi efter och inom vilka områden behöver vi bli bättre? Det här är ett bra sätt att arbeta igenom jämlikhetsfrågorna för att få in det i våra normer, vårt beteende och vår kultur.

BKV Norrtälje inledde sitt arbete med en kunskapshöjande del. Tobias Andersson träffade styrelsen och ett femtontal ledare och pratade om Idrott på lika villkor, normer och normkritik, diskriminering och makt och tystnadskultur. Tillsammans tittade de på ett antal filmer med olika teman och samtalade och reflekterade utifrån dem.

Jämställdhet handlar om mer än könsfördelning

Men hur ser det ut med jämställdheten hos BKV Norrtälje idag? Föreningen har ju ännu inte kommit till steg tre där nulägesanalysen ska göras, men Tobias Lindström, som är klubbchef hos BKV Norrtälje uppskattar att fördelningen bland medlemmarna är 60–40 med 60 procent män och pojkar och 40 procent kvinnor och flickor.

– För några år sedan hade vi betydligt färre tjejer i verksamheten. Idag har vi flicklag i nästan alla åldersgrupper, från sex års ålder upp till damlaget.

Men jämställdhet handlar ju om så mycket mer än könsfördelning och att det ska vara lika många av varje kön i styrelsen och bland tränare, aktiva och övriga medlemmar.

– När vi började det här arbetet ställde vi oss själva frågan hur vi definierar jämställdhet och vad vi egentligen menar med jämställd idrottsförening och jämställd verksamhet, förklarar Tobias.

– I grund och botten handlar det ju om att alla ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter och att alla har samma värde. Det behöver ju inte vara ojämställdhet bara för att det inte är lika många män och kvinnor i styrelsen eller för att pengarna inte alltid fördelas exakt lika mellan könen. Men det är viktigt att det finns en logik och fastställda principer bakom besluten, konstaterar Kristin.

Nu blickar föreningen framåt

Nästa steg är att Tobias från RF-SISU Uppland ska träffa några av föreningens ungdomslag för att prata om normer och hur de är kopplade till orättvisor.

– Det är viktigt att prata med unga om inkluderingsfrågor. I och med att BKV Norrtälje engagerar så många barn och ungdomar i sin verksamhet är det viktigt att de får komma till tals, säger han.

Efter att träffarna med ungdomslagen har genomförts är det dags för nulägesanlaysen och slutligen att sätta mål och upprätta planer. Så även om BKV Norrtälje har en bit kvar till dess att de är i mål med satsningen har de startat sin resa mot en mer jämställd och jämlik förening.

– Vi vill vara en jämställd och jämlik förening. Det är därför vi är med i satsningen. Vi vill göra detta ordentligt med att höja vår kunskap och medvetandegrad, titta på nuläget och planera för hur vi tar oss till vårt önskade läge, avslutar Kristin.

Vill din förening också delta?

Utöver BKV Norrtälje är det fyra föreningar som för närvarande gör ett jämställdhets- och jämlikhetsarbete i samverkan med RF-SISU Uppland. Det är Enköpings Handbollförening och Öregrund Racerklubb som påbörjade sitt arbete i höstas samt MCK 4 All och Upsala Golfklubb som står i startgroparna. Sedan årsskiftet heter satsningen numera Inkluderande förening, men har samma upplägg som Jämställd och jämlik förening.

– Idrotten är ju en viktig mötesplats för många människor. Därför är det viktigt att vi skapar en välkomnande och inkluderande miljö. Ett sätt för distriktets föreningar att växla upp det arbetet är att delta i RF-SISU Upplands satsning Inkluderande förening, säger Mikaela Haglund, ansvarig för jämställdhet hos RF-SISU Uppland.

Sidan publicerades: 5 mars 2024

Sök projektstöd för att utveckla verksamheten till att bli mer inkluderande.