Ny rapport slår fast vikten av samverkan för social hållbarhet i samhällsomvandlingen

Inte bara industrin, vägar, bostäder och arbetskraft måste fram. Livet mellan husen får inte glömmas bort i samhällsomvandlingen. En ny rapport pekar på idrottsrörelsens och ungas nyckelroller i förverkligandet av det goda livet. Den trycker på att samverkan, stöd och nytänkande behövs för att potentialen ska tas tillvara fullt ut.

Sidan uppdaterades: 15 mars 2024

Den pågående samhällsomvandlingen i Norrbotten innebär stora utmaningar men också stora möjligheter för idrottsrörelsen.

Rapporten ”Samhällsomvandling på ungas villkor – med idrottsrörelse, näringsliv och offentlig sektor på samma lag, Pdf, 2 MB. är framtagen av Kairos Future på uppdrag av RF-SISU Norrbotten. Kortfattat beskriver den varför Norrbotten ska satsa på idrotten och unga som viktiga medspelare i samhällsomvandlingen och det avgörande med att etablera en väl fungerande samverkan mellan idrottsrörelsen, näringslivet och offentlig sektor.

Rapporten är finansierad av Sparbanken Nord och Utveckla Norrbotten, som är en del av Region Norrbotten. Den är ett resultat av ideell sektors engagemang, kombinerat med politisk vilja och näringslivsintressen —förenad i viljan att möjliggöra ett hållbart samhälle som människor vill leva i, jobba i och stanna i.

Ladda hem rapporten (pdf). Pdf, 2 MB.
Genväg till rapportens rekommendationer
Genväg till korta filmer med Kairos råd
Se livesänt seminarium i efterhand (länk till Youtube)

Lägg fokus på unga här och nu

Erika Mattsson, chef för hållbarhet och samhälle på Sparbanken Nord, förklarar varför de är med och finansierar rapporten:

— Rapporten har ett ungaperspektiv. Det jättetydligt att det är där vi i Norrbotten ska lägga vårt fokus här och nu. Idrottsrörelsen är en jättestor del av ungas vardag och fritid — flera timmar i veckan. Hur kan vi skapa förutsättningar för unga att kliva in och få mandat och makt i idrottsmiljön? Lyckas vi med det kan vi få de unga att växa som människor. Att få känslan av att ha makt att påverka sin plats och fritiden gör att de växer upp med känslan att bli trodda och lyssnade på. Det är viktigt.

Idrottsrörelsen behöver rätt förutsättnngar i samhällsomvandlingen

Idrottsrörelsen är en av Sveriges största folkrörelser. Majoriteteten av medlemmarna i Norrbottens över 800 idrottsföreningar är unga och idrottsrörelsen pekas ut som en viktig medspelare till att skapa ett attraktivt Norrbotten. Men rätt förutsättningar krävs:

— Det måste finnas tillräckligt med idrottsanläggningar och idrottsytor, även när befolkningen växer. Har vi ingenstans att vara så kan vi inte bedriva verksamhet, säger Katarina Halvarsson, distriktsidrottschef, RF-SISU Norrbotten och fortsätter:

— Spara inte in på idrottsföreningarna eller fritidsförvaltningarna i kommunen. Om föreningarna ska orka bedriva sin verksamhet behövs ett stabilt och tryggt stöd från samhället. Idrotten gör stor samhällsnytta genom sin vardagliga verksamhet.

Vill göra en extra satsning på unga

RF-SISU Norrbotten ser behov av en långsiktig och hållbar satsning på ungt engagemang.

— Vi vill stödja, utbilda och hjälpa föreningarna i arbetet med att skapa ungdomsengagemang, delaktighet och inflytande. Det kommer att innebära kvalitativt arbete i föreningarna, på flera nivåer. De vuxna behöver tänka på att släppa in och ge ungdomar ansvar. Och ungdomarna behöver utbildning och stöd för att kunna ta klivet in, säger Katarina Halvardsson och utvecklar vidare:

—Föreningarna behöver också hjälp att hitta strukturer och nya former för engagemang. Det kan handla om att starta upp ungdomssektioner, förändra stadgarna och överlag modernisera föreningens arbetssätt.

Ebba Jonsson från Norrbottens Ridsportförbunds ungdomssektion (tv) deltog i panelen. Här tillsammans med fler styrelserepresentanter.

Ebba Jonsson från Norrbottens Ridsportförbunds ungdomssektion bekräftar bilden av att unga vill engagera sig bara de får chansen och rätt stöd:

— I ridsporten är det tvingande för föreningarna att ha ungdomssektioner. Det har gjort att det finns ett starkt ungdomsengagemang i sporten. Fler idrotter borde ta efter. Ge unga ansvar, de kan axla den rollen långt bättre än vad vuxna tror.

Jack och Freja på scenen inför panelsamtalet om idrottsrörelsens och ungas betydelse i samhällsomvandlingen.

Panelsamtal med beslutsfattare och idrottsrörelsen

Den rykande färska rapporten presenterades under ett seminarium den 13 mars i Luleå och följdes av samtal med en namnkunnig panel. På agendan fanns samtal om nödvändigheten av att samverka brett över alla sektorer — idrottsrörelsen, näringslivet, regionen och kommunerna, för att Norrbotten ska klara av alla utmaningar som samhällsomvandlingen bär med sig är. Ett viktigt medskick var att idrotten och de unga får inte glömmas bort i processen.

Seminariet livesändes och går att se i efterhand. Länk till inspelningen.

Paneldeltagare och medverkande den 13 mars

 • Lotta Finstorp, landshövding
 • Fredrik Torberger, Kairos Future
 • Pontus Thelin Renström, Kairos Future
 • Mattias Hjelmberg, moderator, Riksidrottsförbundet
 • Sandra Ottosson, SM-veckan
 • Claes Nordmark, kommunstyrelsens ordförande, Boden samt ordförande Norrbottens kommuner samt ordförande, Norrbottens kommuner
 • Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, Luleå
 • Henrik Ölvebo, kommunalråd, Gällivare kommun
 • Birgitta Johansson-Huuva, regionsråd, Region Norrbotten
 • Stefan Bergh, generalsekreterare, Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
 • Katarina Halvardsson, distriktsidrottschef, RF-SISU Norrbotten
 • Leif Nordström, ordförande, RF-SISU Norrbotten
 • Patrik Bylin, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, Luleå kommun
 • Staffan Eklund, avdelningschef kultur, fritid och ungdom, Bodens kommun
 • Moa Hedström, doktorand, Umeå Universitet
 • Wesley Overklift, kommunikationsstrateg samhällsomvandlingen, LKAB
 • Erika Mattsson, chef hållbarhet & samhälle, Sparbanken Nord
 • Ebba Jonsson, Norrbottens Ridsportförbund
 • Dag Johansson, Luleå Kajakklubb
 • Oliwer Karlsson, programchef, Youth 2030
 • Freja Nilsson, Gladan Basket
 • Jack Soe, ACA Avalanches

Rapportens rekommendationer:

1. Gå från etablerade roller till resultatfokuserad samverkan

Det som planeras nu i Norrbotten är unikt i modern tid. Alla samhällsaktörer behöver acceptera att etablerade roller och uppdrag kan behöva förändras om samhällsomvandlingen ska kunna realiseras. Om stora och små företag lyckas, om unga människor vill stanna i regionen och om nya människor vill komma hit så är framtiden ljus. Vilka aktörer och vilken samverkan kan leda utvecklingen dit, oavsett historiska arbetssätt och traditioner?

Exempel på konkreta åtgärder:

 • Etablera ett samarbetsorgan mellan offentlig sektor, näringsliv och idrottsrörelse. Möjliggör inkludering och samskapande med löpande dialog, transparens och personliga relationer. Här bör förstås investeringar i ny infrastruktur diskuteras.
 • Upprätta en regional fond för att stötta ideella initiativ. Fonden kan snabbt ge nya och gamla norrbottningar stöd för idéer som gynnar lokal och regional utveckling. Medlen ska vara öppna att söka även för initiativtagare utan anknytning till det etablerade föreningslivet.

2. Sätt unga och de nya invånarna i centrum

För att verkligen ha en chans att förändra den demografiska utvecklingen i regionen behöver makthavare och tjänstepersoner i alla organ anstränga sig för att förstå människorna man vill nå. Vad är viktigt för dem när de väljer boendeort, arbetsgivare och ideellt engagemang? Hur kan Norrbotten erbjuda mer av det? Att sätta målgrupperna i centrum är en attitydfråga. När det lyckas följer en kreativ ödmjukhet där det förgivettagna kan utmanas på nya sätt. Det här är ett arbete där samverkan och delande av insikter verkligen lönar sig för alla parter.

Exempel på konkreta åtgärder:

 • Säkerställ ungdomsnärvaro i alla beslutsforum där det är lagligt. Investera tid i att utbilda de unga så att de har chansen att formulera kvalificerade åsikter.
 • Arbeta datadrivet. Bygg kampanjer och beslut på data från forskning, dialoger och enkätstudier med målgrupperna. Vilka platsvarumärken har regionen och orterna bland dagens invånare jämfört med de demografiska grupper som behöver attraheras?
 • Kommunicera koordinerat med en röst genom att exempelvis använda samma budskap i alla tre samhällssektorer.
  Förstärk platsattraktiviteten genom samverkan, särskilt för unga.
  • Använd mentorskap mellan offentliga och näringslivets chefer och unga idrottsledare för att visa på värdet av det ideella ledarskapet och samtidigt kompetensförsörja arbetsgivarna.
  • Hjälp nyanställda att komma in i samhället genom samarrangerade aktiviteter mellan arbetsgivare och idrottsrörelse.
 • Idrottsrörelsen tillsammans med andra ideella organisationer bör på allvar utforska hur dagens föreningsformer kan utvecklas för att bättre passa de grupper som krymper i andel av ideellt verksamma. Offentlig sektor kan bidra genom att utforma både krav och stöd som driver utvecklingen framåt, inledningsvis i liten experimentell skala.
 • Bygg en ung ideell gemenskap. Genom smart användning av digitala verktyg kan kommunens föreningsstödjare regelbundet samla unga ledare, varvat med fysiska träffar som bygger gemenskap och kunskap.
 • Övervinn språkbarriärerna. Goda språkkunskaper blir viktiga i alla samhällssektorer för att nya utrikesfödda norrbottningar ska kunna bidra och blomstra. Här kan studieförbunden bidra, och med poolade resurser kan digitala språkutbildningar tillgängliggöras. Kan engelska bli ett regionalt officiellt språk?

3. Arbeta strategiskt och scenariodrivet

Samhällsomvandlingen sker genom en myriad av beslut, varav många fattas inom ramen för lagstiftning och särskilda organ med sina respektive processer och tidplaner. Genom strategisk planering utifrån möjliga scenarier kan olika utvecklingar analyseras i förväg. Det gäller inte minst inom regional och kommunal politik, som för att vara proaktiva behöver tänka till kring idrottens plats i länet. Då kan beslut snabbt fattas när behov uppstår.

Exempel på konkreta åtgärder:

 • Samskapa scenarier med representanter för alla samhällssektorer närvarande. Där kan förhoppningar, farhågor, behov och samverkansmöjligheter uttryckas. Processen och scenarierna ger samsyn kring framtiden och leder till massiv kunskapsöverföring mellan medverkande parter.
 • Utveckla långsiktiga idrottsstrategier på regional och kommunal nivå, med idrottsrörelsen involverad. Strategierna baseras på olika framtidsscenarier och bör bland annat omfatta anläggningsfrågor från planering till byggande, underhåll och renovering.

4. Till offentlig och privat sektor: förverkliga idrottsrörelsens potential

Som rapporten har visat bär idrottsrörelsen på både vilja och förmåga att vara en viktig partner i samhällsbygget. Inom det ideellas frivillighet sker en utveckling av människor, relationer – och därmed platser – som inte kan ske någon annanstans. Ideellt arbete är dessutom obetalt vilket innebär att investerade medel snabbt förräntas i form av bland annat bättre uppväxtvillkor och folkhälsa.

Exempel på konkreta åtgärder:

 • Öka det ideella engagemangets status genom att hedra den som hedras bör: tränare, men också styrelseledamöter, ansvariga för klubblokaler och andra bland föreningslivets doldisar. En eldsjälsgala där ortens föreningsbärare äter, möts och hyllas kan vara en början.
 • Utbilda regionens och kommunernas förtroendevalda i vad föreningslivet innebär och bidrar med: en arena för att bygga lokal social hållbarhet.
 • Erkänn det ideella arbetets ekonomiska värde samt utveckla förmågan att mäta hur föreningslivet leder till minskade kostnader för exempelvis sociala insatser – då finns goda beslutsunderlag när budget till föreningsstödet ska avgöras.
  Sänk trösklarna för deltagande i föreningsliv, exempelvis genom att ge barn och unga ett fritidspass med pengar att använda i valfri verksamhet.
 • Säkerställ föreningsstöd på en nivå som gör att ledarnas fokus kan riktas mot barn, unga och minoriteter i stället för mot loppmarknader och fastighetsunderhåll. En AI som assisterande kassör skulle betyda mycket.
  Identifiera infly
 • För dialog med idrottsrörelsen kring möjliga evenemang och vad som krävs för att få dem på plats.

Tre snabba medskick från Kairos

Titta på filmerna i YouTubeläge om du vill att de textas.

Sidan publicerades: 14 mars 2024

En rapport om idrottsrörelsens och ungas betydelse, behov och förutsättningar i Norrbottens samhällsomvandling och vad som behövs för en lyckad omställning.