Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 5 februari 2024

Den svenska idrottsrörelsens vision är att bli bäst i världen, för alla på alla nivåer. RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott är ett viktigt stöd i arbetet. En riktigt bra barn- och ungdomsidrott är en verksamhet som går i linje med barns särskilda rättigheter (barnkonventionen). Vi vill behålla och nå nya barn och unga samt skapa riktigt bra utvecklingsmiljöer där barn och unga mår bra och utvecklas över tid. I förlängningen kommer det även ge idrottsframgångar.

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd från RF-SISU Dalarna.

Syfte och mål

Syftet med stödet är att ge idrottsföreningar förutsättningar att utveckla sin verksamhet för barn och ungdomar (7-25 år) samt personer med funktionsnedsättning i enlighet med Strategi 2025.

Målet är att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta att idrotta i förening.

Vi erbjuder idrottsföreningar möjlighet att söka stöd för

 

Projektstöd för insatser som utgår ifrån RF:s riktlinjer för barn- och ungdomsidrott

Idrottsföreningen ska koppla projektet till en eller flera av dessa riktlinjer:

 • Trygghet - skapa trygga och välkomnande miljöer
 • Delaktighet - erbjuda delaktighet och inflytande
 • Glädje – främja inre drivkraft och långsiktig utveckling
 • Allsidighet - möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande
 • Hälsa - bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Ansökan

Förankra er idé i föreningen, involvera gärna målgruppen i samtalen. Kontakta därefter er idrottskonsulent för att diskutera upplägg och genomförande. Ansökan sker via IdrottOnline och hanteras löpande.

Det finns även möjlighet att ansöka om projektstöd från specialidrottsförbunden. Kontaktuppgifter hittar ni här.

Återrapport

Återrapportering sker via IdrottOnline senast en månad efter avslutad satsning. Föreningar som inte återrapporterat inom en månad kommer inte att beviljas nya projektmedel. Om återrapporten inte är RF-SISU Dalarna tillhanda senast två månader efter projektets slutdatum blir föreningen återbetalningsskyldig. För att skicka in en återrapport krävs rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare.

Avgränsningar

Stödet ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Vi beviljar inte stöd till:

 • Träningsläger
 • Material/utrustning
 • Individuella kostnader (t ex licens-, medlems- eller träningsavgift).
 • SF-utbildningar

Kontakta er idrottskonsulent för mer information

Till toppen på sidan

 

Projektstöd för insatser utifrån följande paketlösningar

 1. Trygghetscoach
 2. Träningsläger för styrelsen

 

Trygghetscoach

En trygg idrottsmiljö är fri från kränkande behandling, mobbing, trakasserier, sexuella övergrepp och våld. Att skapa trygga idrottsmiljöer handlar om ett reaktivt och proaktivt arbete. Ni kan börja med att fundera över följande:

 • Hur ser er rutin ut för hanteringen av begränsat registerutdrag?
 • Hur vill ni att kontakten mellan tränare/ledare och aktiva ska se ut på nätet och sociala medier?
 • Hur jobbar ni med de aktiva så att alla känner sig välkomna och respekterade?
 • Hur hanterar ni resor och övernattningar för att undvika att någon blir utsatt?

Tillsätt rollen trygghetscoach

Ett sätt för er förening att arbeta aktivt med dessa frågor är att tillsätta en trygghetscoach som ansvarar för att:

 • Vara föreningen behjälplig med att arbeta fram styrdokument och strukturer som stöd i det proaktiva och reaktiva arbetet för att skapa trygga idrottsmiljöer.
 • Stötta aktiva, ledare och föräldrar i frågor som berör trygga idrottsmiljöer inom föreningen.
 • Delta på nätverksträffar och utbildningar som arrangeras av RF-SISU Dalarna i syfte att stärka rollen efter behov.

Mål efter genomförd satsning

 • Föreningen har rutiner för det proaktiva arbetet.
 • Föreningen har framtagna styrdokument som stöd i det reaktiva arbetet om något uppstår.
 • Föreningsmiljön är trygg och hållbar.

Genomförande

 • Föreningen tillsätter en person med rollen trygghetscoach.
 • Trygghetscoachen erbjuds utbildning och nätverksträffar med stöd av RF-SISU Dalarna.

Projektmedel

Föreningen kan ansöka om ett stimulansstöd på 10 000 kr. Utöver projektmedlen kan insatsen generera ytterligare resurser från RF-SISU Dalarna.

Ansökan

Kontakta er idrottskonsulent för mer information.

Till toppen på sidan

 

Träningsläger för styrelsen

Behöver ni nytänk och energi i er idrottsförening? Funderar ni på hur ni kan skapa en större delaktighet bland barn och unga? Eller hur ni kan organisera er på ett bättre sätt? Då kan RF-SISU Dalarna hjälpa till.

Träningsläger för styrelsen är en satsning där RF-SISU Dalarna erbjuder er möjlighet att utveckla er idrottsförening under en helg eller några kvällar. Vi utgår från dokumentet Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Idrottsföreningens unika behov styr upplägg och innehåll.

Målgrupp:

Styrelse och ledare

Förslag på innehåll:

 • Nulägesanalys
 • Vision- och målsättningsarbete
 • Vilka insatser bör prioriteras - handlingsplan

Kontakta er idrottskonsulent för mer information.

Till toppen på sidan

Sidan publicerades: 5 februari 2024

Projektstöd IF - Återstart

Projektstöd IF - Återstart puff

Detta projektstöd ska stimulera en uppstart av verksamhet efter coronapandemins effekter.

Projektstöd IF - Idrott 65+

Projektstöd IF - Idrott 65+

Detta projektstöd beviljas idrottsföreningar som vill utveckla eller starta upp verksamhet för målgruppen 65 år och äldre.

Anläggningsstöd

Anläggningsstöd

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer.