Hem / Om oss / Det här är SISU Idrottsutbildarna

Det här är SISU Idrottsutbildarna

Välkommen till SISU Idrottsutbildarna. Vårt mål är att erbjuda världens bästa folkbildning. Vi gör det i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.

”Vi ska inte bara svara på frågorna, vi ska ställa frågorna.”

Med de ord som utgångspunkt grundades den svenska idrottsrörelsens studieförbund 1985, SISU Idrottsutbildarna. Allt sedan dess har klubbstugor och föreningslokaler varit SISU Idrottsutbildarnas hemmaplan.

Idrottsrörelsens folkbildning bidrar till ett fortsatt starkt föreningsengagemang och är en nyckel för att få människor i föreningar att växa. SISU Idrottsutbildarnas arbete runt om i landet är en förutsättning för att idrottsrörelsen ska nå de strategiska målen mot 2025

SISU Idrottsutbildarna befinner sig mitt i idrottsrörelsen. Där sätts idéer i rörelse.

Se filmen Folkbildning och utbildning i idrottens studieförbund

SISU:s uppdrag

SISU Idrottsutbildarna ska verka för och bidra till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning. Våra 19 RF-SISU distrikt har motsvarande uppdrag på regional och lokal nivå. SISU:s medarbetare arbetar i alla Sveriges kommuner och bidrar till föreningarnas utveckling.

SISU Idrottsutbildarna är en resurs för alla idrotter på såväl förbunds-, distrikts-, som föreningsnivå och har ett tydligt fokus på förening och individ. Att vi finns på olika nivåer över hela landet ger medarbetarna en bra inblick i vad som är på gång inom folkbildning, utbildning och idrottsrörelsen i stort, kunskap och erfarenhet som ditt förbund och förening kan få stöd i och ha stor nytta av.

SISU Idrottsutbildarna ska bland annat:

 • Skapa förutsättningar för idrottsrörelsens utvecklingsarbete, strategier och mål.
 • Med folkbildnings- och utbildningsinsatser bidra till idrottens och individers utveckling utifrån behov och förutsättningar.
 • Skapa idrottsövergripande mötesplatser.
 • Ansvara för att idrottens gemensamma ledarutbildningar erbjuds och genomförs.
 • Tillhandahålla pedagogiska metoder och utbildningsmaterial för folkbildnings- och utbildningsverksamhet.
 • Fördela och följa upp statens anslag till idrottsrörelsens studie-, folkbildnings- och utbildningsverksamhet utifrån regeringens riktlinjer och i linje med idrottsrörelsens strategi och mål.

Verksamhet

SISU Idrottsutbildarnas verksamhet ska alltid utgå från idrottens behov och se såväl individens som föreningens unika behov av folkbildning, utbildning och utveckling. SISU Idrottsutbildarnas bidragsberättigade folkbildningsverksamhet genomförs i följande former:

 • Föreningsbesök
 • Lärgrupp
 • Kurs
 • Processarbete
 • Föreläsning
 • Kulturarrangemang

Läs mer om våra verksamhetsformer på sidan om folkbildning

Vision, värdegrund och verksamhetsidé

SISU Idrottsutbildarnas arbete grundar sig i idrottsrörelsens värdegrund som beskrivs i idéprogrammet Idrotten Vill och SISU Idrottsutbildarnas egen vision, värdegrund och verksamhetsidé:

Vision

"Idrottsrörelsens folkbildning – världens bästa!"

Värdegrund

Glädje och gemenskap: Människors personliga utveckling och glädjen i att tillhöra ett sammanhang stärker tilliten till varandra och till omvärlden. Aktivt livslångt lärande är folkbildningens kärna.

Demokrati och delaktighet: Folkbildningen erbjuder en arena för att lära av och med varandra. Alla som deltar involveras och tar ansvar för vad och hur de ska lära.

Allas rätt att vara med: Folkbildningen ger möjlighet att tillsammans med andra öka kunskap och bildning. Alla människor i idrottsrörelsen, oavsett förutsättning i övrigt, ska ha möjlighet till folkbildning i förening.

Rent spel: Folkbildningen är ett verktyg i idrottsrörelsens arbete med attityd och beteenden för en optimal föreningsmiljö.

Verksamhetsidé

"Vi erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas."

Organisation

SISU Idrottsutbildarna består av en central organisation, placerad i Idrottens Hus i Stockholm, och 19 distriktsorganisationer, RF-SISU distrikt. Det är det centrala förbundet SISU Idrottsutbildarna som tilldelas statsanslag och som sedan fördelar medlen inom distriktsorganisationen och det är förbundet som har den löpande kontakten med regeringen om hur verksamheten fortlöper.

Beskrivning av distriktens basuppdrag

SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt (RF-SISU distrikt) är alltså länken mellan det centrala och lokala och har en viktig roll i en sammanhållen idrottsrörelse. Distrikten ska värna om och säkerställa lokal närvaro där det personliga mötet med föreningen är centralt.

Som specialidrottsförbund vänder du dig till din idrottskontakt centralt för att få stöd och vägledning för utveckling och förändring inom ditt förbund.

Som förening och specialdistriktsförbund (SDF) vänder du dig till ditt RF-SISU distrikt för att få stöd och vägledning.

SISU Idrottsutbildarna innefattar även Bosön Idrottsfolkhögskola, förlaget SISU Förlag och har ett delat förvaltarskap för Riksidrottsmuseum tillsammans med Riksidrottsförbundet.

Mål och syften

SISU Idrottsutbildarna är ett av elva statsfinansierade studieförbund. Det innebär att vi måste förhålla oss till statens mål och syften.

Statens mål med folkbildning är att ge alla möjligheter att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Statens fyra syften med folkbildning är demokratisyftet, påverkans- och mångfaldssyftet, bildnings- och utbildningssyftet och kultursyftet.

Men SISU Idrottsutbildarna är också en del av den svenska idrottsrörelsen och måste därmed förhålla sig till idrottsrörelsens egna mål och syften. I praktiken innebär det att den verksamhet vi bedriver alltid ska ha såväl ett individperspektiv (staten) som ett föreningsperspektiv (idrottsrörelsen).

Individperspektivet innebär att möta den enskilda människans intresse, behov och möjligheter att utvecklas och föreningsperspektivet mer har sin utgångspunkt i föreningens vilja och möjligheter att utvecklas.

SISU Idrottsutbildarna bidrar till att uppfylla statens syften genom att vara en del i och bidra till utbildning och folkbildning inom idrottsrörelsen. Här finns unika möjligheter att nå ut till många ledare, ungdomar, föräldrar och övriga aktiva som finns engagerade inom idrottsrörelsens olika verksamheter.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter