Hem / Stöd och verktyg / För lärgruppsledare

För lärgruppsledare

Även om alla i en lärgrupp förväntas delta aktivt i samtalen behöver någon ta på sig ledartröjan, vilket vi har valt att kalla lärgruppsledare. Utsedd lärgruppsledare har i uppgift att leda samtalen framåt och samtidigt se till att alla i gruppen får utrymme i samtalen.

Alla deltagare i gruppen har värdefulla erfarenheter och perspektiv som bör tas till vara. Lärgruppsledare är en viktig roll för att se till att skapa bra förutsättningar för samtal, en tillit och öppenhet i gruppen.

Lärgruppsledaren ska vara godkänd av RF-SISU distriktet och ha den kompetens som krävs för att fullfölja uppdraget.

Så går lärgruppen till

Viljan att lära och nyfikenheten att upptäcka tillsammans är det som kännetecknar en lärgrupp. Deltagarnas olika perspektiv, erfarenheter och upplevelser är det centrala i samtalet. Att lära av och med varandra leder till utveckling. En lärgrupp är ett sätt att skapa ett lärande i en avgränsad grupp i din förening. Det viktiga är att utgå ifrån ett framtaget underlag, en så kallad lärgruppsplan.

En lärgrupp kan genomföras när och var som helst, antingen i anslutning till något av era planerade möten eller under flera helt separata träffar. En lärgrupp bygger på viljan att mötas, lyssna, ta del och dela med sig av varandras erfarenheter och perspektiv. Ett medskapande i lärandet!

Ålder

Deltagare i lärgruppsverksamhet ska vara 13 år eller äldre under verksamhetsåret. Avsteg kan dock göras från denna regel och låta deltagare från 7 år delta i lärgruppsverksamhet under förutsättning att verksamheten är pedagogisk och tidsmässigt är anpassat för målgruppen.

Lärgruppsplan

Till en lärgrupp finns en lärgruppsplan som ger dig och din förening möjlighet att skapa strukturerade, värdefulla och utvecklande samtal. Det är antingen en lärgruppsplan som finns framtagen av SISU Idrottsutbildarna eller en plan sin ni tagit fram i föreningen i samverkan med er kontakt i RF-SISU distriktet.

Till samtalsunderlag och lärgruppsplaner.

Lärgruppsplanen är en ”guide” som stimulerar till samtal kring ett specifikt tema och hjälper er att sortera era idéer och tankar och samtidigt skapa en plan för ert fortsatta arbete.

Tid och omfattning

En lärgrupp pågår under minst tre utbildningstimmar och består av minst tre deltagare inklusive lärgruppsledaren. Gruppmedlemmarna i den specifika lärgruppen avgör själva hur många gånger som ni vill träffas och hur länge ni ses varje gång.

Lärgruppen brukar fungera som bäst med 6–9 deltagare, där varje träff är 1–3 timmar lång. Ni lägger själva upp er plan för hur och när ni ska träffas och vad ni vill fokusera mer på och samtala om.

Registrering och rapportering

För att en lärgrupp ska kunna vara rapporteringsbar inom SISU Idrottsutbildarnas verksamhet krävs att din förening har haft en kontakt med er kontakt på närmaste RF-SISU distrikt. Tillsammans lägger din förening och idrottskonsulenten en plan för era gemensamma aktiviteter för en period framåt i tiden.

Dessutom kan SISU Idrottsutbildarna genom folkbildningsanslaget bidra med visst stöd. Det kan handla om att ta kostnader för material, hyrd lokal, studiebesök, expertmedverkan med mera. Kontakta ditt RF-SISU distrikt så berättar de mer om hur ett samarbete kan se ut.

Leda en lärgrupp

Utbildning för lärgruppsledare

Guide för lärgruppsledare

Handledning för lärgruppsledare, digitala lärgrupper

Som lärgruppsledare har du rollen som samordnare, pådrivare och inspiratör. Tips till dig som är lärgruppsledare:

Lyssna

Visa engagemang, uppmärksamhet och intresse när en av deltagarna har ordet även om inte åsikterna och synpunkterna delas. Alla ska mötas med respekt men olika uppfattningar kan och ska diskuteras.

Fråga

Det bästa sättet att få igång ett samtal är att ställa frågor. Stor hjälp har man av författaren Kiplings lilla ordlek: ”Sex trogna tjänare jag har, jag allting lär av dem. De heta varför, när och var, och vad och hur och vem.”

Frågor kan ställas på olika sätt:

  • Allmän fråga – riktad till hela gruppen: Vad tycker ni om det här?
  • Direkt fråga – riktas till en speciell person: Anna, vad tycker du om det här?
  • Låt frågan gå vidare: Den fråga som nu kom upp kanske du kan svara på?
  • Returfråga: Intressant fråga du tar upp, vad tycker du själv?
  • Laget runt-fråga – går runt till alla i gruppen: Var och en får ge sin åsikt under en minut.

En fråga ska ha ett svar – var tydlig med att sammanfatta och dra slutsatser, men bli inte osäker om du inte kan svara. Bestäm i stället att ni tar reda på fakta till nästa träff.

Styr

Styr så att alla kommer till tals. Det skapar aktivitet och engagemang.

Strukturera

Led genom att strukturera arbets- och diskussionsuppgifter, både de i materialet och deltagarnas egna, så att ni kommer framåt och inte fastnar för länge i en fråga.

Dämpa

Dämpa genom att ”bromsa” den eller de som ständigt yttrar sig eller svarar först på frågor.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter