Finansiering

Sidan uppdaterades: 26 mars 2024

RF-SISU distriktets verksamhet finansieras till allra största del av offentligrättsliga bidrag från stat, region och kommuner. Bidragen är direkt avgörande för att vi ska kunna vara en samlad stödorganisation för idrotten i hela Västra Götaland.

Offentliga organ såsom staten, regionerna (tidigare landstingen) och kommunerna har under lång tid gett ekonomiskt stöd till föreningar och förbund inom den svenska idrottsrörelsen. Stödet består av allt från subventionerade taxor i kommunala anläggningar till verksamhetsbidrag eller riktat stöd för exempelvis projekt. Idrottens relation till det offentliga har ofta präglats av ett ömsesidigt förtroende, där mottagarna har åtnjutit stor frihet att på bästa sätt forma och utveckla den egna verksamheten. Föreningslivet har på olika sätt gynnats i förhållande till privata vinstdrivande aktörer. Det kan förklaras med att den ideella föreningen, från politikens sida, erkänns ett särskilt värde i det demokratiska samhället och därför ska uppmuntras och gynnas. För RF-SISU Västra Götalands del kommer de offentligrättsliga bidragen från såväl nationell, regional som lokal nivå.

STATLIGT STÖD

Det statliga stödet beslutas av regering och riksdag. Riksidrottsförbundet respektive SISU Idrottsutbildarna (dess styrelser och rikskansliet) fördelar medlen inom idrottsrörelsen. RF-SISU distrikten får bidrag för att kunna utföra sitt basuppdrag inom både idrott och folkbildning. Det har också blivit allt vanligare att det utgår ”öronmärkta” direktstöd för särskilda satsningar och projekt. Under 2023 utgjorde det statliga anslaget till RF-SISU Västra Götaland 76,1 miljoner kronor – närmare 59 procent av organisationens totala offentligrättsliga bidrag.

REGIONALT STÖD

Västra Götalandsregionen (VGR) ger regionalt stöd till idrottsrörelsen i distriktet. Det största anslaget kommer från kulturnämnden som har gett ett så kallat långsiktigt uppdrag* till styrelsen för RF-SISU Västra Götaland. De ekonomiska resurserna som är knutna till uppdraget möjliggör för distriktet att stärka sin roll som stödorganisation och därigenom utveckla idrottsverksamheter inom det geografiska området. En majoritet av stödet skickas dock vidare till medlemsförbunden, som SDF-bidrag.
Läs mer om det långsiktiga uppdraget här

RF-SISU distriktet erhåller också VGR-stöd för flera riktade satsningar och projekt.
Läs mer om våra projekt och satsningar här

Under verksamhetsåret 2023 uppgick stödet från Västra Götalandsregionen till 26,5 miljoner kronor, cirka 20 procent av de totala offentligrättsliga bidragen.

KOMMUNALT STÖD

Med sitt stöd till föreningslivet har kommunerna av tradition varit den viktigaste partnern för idrottsrörelsen. De har också betydelse för RF-SISU distriktets ekonomi, inte minst för vår verksamhet lokalt.

Genom samverkan och överenskommelser med var och en av de 49 kommunerna i Västra Götaland, kan vi upprätthålla en lokal närvaro för att utveckla föreningsidrotten i hela distriktet. De lokala överenskommelserna bidrar till ekonomiska förutsättningar att möta föreningarna utifrån deras behov – med stöd både för idrottsnära verksamhet och folkbildning. Den tidigare nämnda projektverksamheten är omfattande även på lokal nivå och den har över tid spridit sig till fler och fler kommuner.

De samlade kommunala bidragen till RF-SISU Västra Götaland uppgick under 2023 till 24,1 miljoner kronor och utgjorde cirka 18 procent av de totala offentligrättsliga bidragen.

ÖVRIGT

Andra typer av bidrag/stöd (från till exempel stiftelser och kommunala bolag) uppgick till 3,4 miljoner kronor. Övriga verksamhetsintäkter uppgick till 7,2 miljoner kronor.


Sidan publicerades: 12 april 2023