Om idrottens inkludering

Sidan uppdaterades: 10 december 2022

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder. Alla ska ha samma möjlighet att vara med och forma sin förening och sitt deltagande i idrottsrörelsen oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning.

RF-SISU Värmlands uppdrag som stödorganisation är att skapa förutsättningar för jämställd och inkluderande idrott. Vi stöttar föreningar och förbund att utveckla verksamheter som välkomnar alla. Vårt huvudfokus är att förändra attityder och värderingar för att individers olikhet ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. På så sätt rustar vi föreningarna med kompetens, verktyg och möjligheter för att så bra som möjligt arbeta för en mer öppen rekrytering och organisation.

Våra idrottskonsulenter finns alltid tillgängliga som stöd och bollplank i utvecklingsfrågor och kan även guida er genom de sökbara medel som finns.

Inkludering i din förening

I dag står många grupper utanför idrotten och idrottsföreningen. För att uppnå inkludering behöver föreningens verksamhet utvecklas för att passa olika individer.

  • Hur ser det ut i vår idrott och förening?
  • Vad kan vi göra för att verksamheten ska vara inkluderande hos oss?
  • Speglar föreningens medlemmar befolkningen i upptagningsområdet?

Verktyg och stöd för en inkluderande och jämställd idrott

RF och SISU Idrottsubilarnas sajt "Trygg och inkluderande idrott" är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Fyra områden inom inkludering med extra fokus

RF-SISU Värmland har fyra fokusområden kring inkludering; Jämställdhet, Parasport och NPF och Integration där vi erbjuder extra stöd, utbildning och kunskapshöjning till föreningar i distriktet.

Jämställdhet

Jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrott. Vi vill att alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska få utöva idrott på lika villkor och ha samma inflytande inom idrottsröreslen, oavsett om du är aktiv, ledare eller styrelsemedlem.

Tillsammans med föreningar och förbund fokuserar RF-SISU Värmland på att forma en mer jämställd idrott.

På vår sida om jämställd idrott kan du läsa mer om vårt arbete med jämställdhet och hur vi kan stötta din förening.

Parasport

I RF-SISU Värmland arbete med parasport bidrar vi med processledning, expertkompetens samt utbildning för föreningar och specialdistriktsförbund, oavsett om föreningen redan har en etablerad parasportverksamhet i distriktet eller är i startgroparna.

På vår sida om Parasport och NPF kan du läsa mer om det stöd vi erbjuder.

Idrottare med dolda funktionsnedsättningar

Forskning visar att barn och unga med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som ADHD, Autism och Asperger, inte idrottar i lika stor utsträckning som andra barn. RF-SISU Värmland arbetar därför för att föreningar i distriktet ska få mer kunskap om NPF-diagnoser och hur man skapar bättre förutsättningar så att alla har möjligheten att delta i idrotten.

På vår sida om Parasport och NPF kan du läsa mer om ämnet och arbetet som vi gör.

Integration

Idrotten är en viktig arena för integration. RF-SISU Värmland vill stärka arbetet med mångfald i distriktets föreningar och därmed bidra till ett mer integrerat samhälle. Vi erbjuder rådgivning, utbildningsinsatser och ekonomisk stöd för föreningar i distriktet som vill starta integrationssatsningar och därmed bidra till en mer inkluderande idrott.

På vår sida om Integration kan du läsa mer omvårt arbete i idrottssvaga områden och vilken stöttning vi kan ge er förening i ert integrationsarbetet.

Utgångspunkter för inkluderande idrott

Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund

1. Glädje och gemenskap
2. Demokrati och delaktighet
3. Allas rätt att vara med
4. Rent spel

Läs mer om idrottsrörelsens värdegrund i idéprogrammet Idrotten vill.

Diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder

• Kön
• Könsidentitet och könsuttryck
• Etnisk tillhörighet
• Religion eller annan trosuppfattning
• Funktionsnedsättning
• Sexuell läggning
• Ålder

Läs mer om de sju diskrimineringsgrunderna på kunskapswebben Trygg och inkluderande idrott.

Sidan publicerades: 2 november 2022

Vi finns till för er

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.