Projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 10 juni 2024

Hos oss på RF-SISU Värmland kan din idrottsförening söka projektstöd för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet i linje med målen i Strategi 2025.

Målet med stödet

Syftet med projektstöd IF är att ge idrottsföreningar förutsättningar att utveckla sin verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i enlighet med Strategi 2025 och Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott.

Målet med stödet är att fler barn och ungdomar ges möjlighet och väljer att börja respektive fortsätta att idrotta i förening.

Vad kan ni ansöka för

I värmland kan föreningar under perioden 2024-2025 söka stöd inom två huvudområden:

 • Inkludering av underrepresenterade grupper
 • Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

1. Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. I dag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla.

Projektstödet ska användas för att bidra till att barn- och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn- och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som i dag inte är en del eller avviker mot idrottens normer.

Insatserna behöver inte nödvändigtvis riktas mot en specifik underrepresenterad grupp av utövare. I stället kan de exempelvis handla om att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande tränings- och tävlingsformer. Det finns även möjlighet att ge stöd till nya föreningar eller ny föreningsverksamhet.

För att ge inspiration och exempel har RF-SISU Värmland tagit fram ett antal färdiga ansökningsbara koncept som er förening kan använda er av:

Processarbete
RF-SISU Värmland kan vara ett processtöd när er förening vill utvecklas i linje med Strategi 2025 och riktlinjer för barn- och ungdomsidrott, med fokus på underrepresenterade grupper. Det kan till exempel handla om att ni vill uppdatera era styrdokument i form av värdegrund och vision. Våra idrottskonsulenter processleder och guidar er då i utvecklingsresan och vi kan ta kostnader i arbetet.

Stärka ungas delaktighet
Här kan ni söka ekonomiskt stöd för att satsa på en workshop med styrelse och ledare, med syfte att arbeta fram aktiviteter som stärker ungas delaktighet föreningen. Processen leds av RF-SISU Värmland. Tillsammans med oss genomför ni ett utvecklingsarbete i föreningen, som leder till start av aktiviteter som kom fram under workshopen. Det kan till exempel handla om:

Unga planerar träningsupplägg

Start av ungdomsråd
Fadderverksamhet
Planera lovaktiviteter
Stärka ungdomarna genom ledarutbildning
Främja utbyte/nätverkande med andra föreningars ungdomar

Lovaktivitet
RF-SISU Värmland kan stötta er när ni vill genomföra lovaktiviteter med syfte att rekrytera underrepresenterade grupper. Vi kan då täcka faktiska kostnader som finns, men maxbeloppet är 10 000 kronor/vecka. För att beviljas medel i detta paket ska:

 • Arrangemang ske samverkan med andra föreningar och/eller andra aktörer, dock ej förbund. Kan vara till exempel vara kommun, kyrka, Fritidsbanken, eller andra aktörer.
 • Ledare ska genomgå utbildningen Ny som idrottsledare, som vi håller i.
 • Föreningen ska kolla begränsat registerutdrag på alla lovaktivitetsledare (från förening och feriearbetare från kommunen/kyrkan/andra aktörer).
 • Redovisa folkbildning för planering/förberedelsetid/utvärdering.
 • Eftersträva kostnadsfria lovaktiviteter, dock kan ett maxbelopp på 200 kronor/vecka godkännas för att ansökan ska behandlas.
 • Finnas en vuxen mentor till de unga ledarna.

Föreningen bör också:

 • Presentera sitt projekt och sina erfarenheter via till exempel film/foto/text, med stöd av vår kommunikatör. Material kan då användas för marknadsföring i till exempel sociala medier.

2. Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid.

Projektstödet ska bidra till att säkerställa att föreningsmiljöer för barn och ungdomar 7-25 år, och personer med funktionsnedsättning, ska vara trygga och hållbara och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat. Utgångspunkten är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern.

För att ge inspiration och exempel har RF-SISU Värmland tagit fram ett antal färdiga ansökningsbara koncept som er förening kan använda er av:

Processarbete IF
RF-SISU Värmland kan vara ett processtöd när er förening vill utvecklas i linje med Strategi 2025 och riktlinjer för barn- och ungdomsidrott, med fokus på trygga och hållbara idrottsmiljöer. Det kan till exempel handla om att ni vill uppdatera era styrdokument i form av värdegrund och vision. Våra idrottskonsulenter processleder och guidar er då i utvecklingsresan och vi kan ta kostnader i arbetet.

Idrottsövergripande utbildning
Här kan ni ansöka om projektstöd för att genomföra utbildningsinsatser i föreningen. Det kan till exempel handla om att vi genomför Grundutbildning för tränare eller Ny som idrottsledare, ute hos er.

IF-initiativ
Om ni som förening har egna tankar och idéer om aktiviteter inom projektstödets mål och syfte kan ni kontakta er lokala idrottskonsulent. Idrottskonsulenten kan då guida er och ge svar på vilka eventuella kostnader som kan täckas inom ramen för projektstöd IF.

Trygghet grund
Här arbetar ni tillsammans med RF-SISU Värmland för att fram rutiner för hur er förening ska säkertställa att ledare kontinuerligt uppvisar begränsat registerutrag, men också handlingsplan för om något händer inom trygghetsfrågor. Arbetet läggs upp i dialog med RF-SISU- konsulent utifrån föreningens nuläge. Värdegrundsdokument ska finnas i föreningen, för att kunna genomföra en ansökan.

Föräldrautbildning
Tillsammans med RF-SISU Värmland tar ni här fram upplägg på föräldrautbildningar i projektstödets syfte. Även här ska värdegrundsdokument finnas i föreningen sedan innan, för att kunna genomföra ansökan. Förening kan söka upp till 20 000 kronor.

Nulägesanalys
Hur mår vår förening och hur se medlemmarna på verksamheten? Tillsammans med RF-SISU Värmland tar ni här tempen på föreningen med hjälp av enkätverktyg. Ni får fram en nulägesbild och ett underlag för att kunna arbeta vidare mot målen inom Strategi 2025 och riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Förening kan söka för kostnader upp till 5 000 kronor.

Spelregler/värdegrund barn och ungdom
Här stöttar vi er med att ta fram spelregler, utifrån föreningens värdegrund, i ett lag eller träningsgrupp. Målgrupp är aktiva 7-15 år. Arbetet läggs upp tillsammans med RF-SISU-konsulent och passet genomförs av RF-SISU godkänd utbildare. Värdegrundsdokument ska finnas i föreningen. Förening kan söka upp till 20 000 kronor.

Spelregler/värdegrund äldre ungdom och ledare
Här hjälper vi er att ta fram spelregler/värdegrund i junior- och senior- lag eller träningsgrupper eller i tränarteam. Arbetet läggs upp tillsammans med RF-SISU- konsulent och passet genomförs av RF-SISU godkänd utbildare. Värdegrund ska finnas i föreningen. Föreningen kan söka upp till 20 000 kronor. Om föreningen genomför paket Trygghet grund (eller redan har det på plats) + någon av paketen kan de erhålla en skylt ”Här bedriver vi barnidrott”.

Avgränsningar

Projektstöd IF Barn- och ungdomsidrott ska användas till särskilda insatser som ger långsiktig utveckling av barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna. Det är inte ett stöd till ordinarie eller löpande verksamhet.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet inom båda sökbara områden:

 • Läger är att betrakta som ordinarie verksamhet. Projektmedel får således inte beviljas för att bekosta läger.
 • Material. Projektmedel får inte beviljas till inköp av material för ordinarie verksamhet.
 • Individuella kostnader. Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems- eller träningsavgifter.

Så gör ni en ansökan

Ansökan görs i dialog med idrottskonsulent på RF-SISU Värmland. Tillsammans går ni igenom projektidé och konsulenten tar emot eventuell ansökan för registrering. Gå till vår kontaktsida för att kontakta din idrottskonsulent.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Riktlinjer projektstöd IF: Barn- och ungdomsidrott

Här kan du ladda ner och läsa riktlinjerna för stödet i sin helhet.

Vi finns till för er

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.