Inkluderande idrott

Sidan uppdaterades: 8 maj 2024

Idrotten är en viktig arena för möten mellan föräldrar, ledare, aktiva, motionärer, domare och vänner. Idrotten är också en viktig arena för inkludering. Därför behöver vi skapa en inkluderande miljö som kännetecknas av delaktighet, kamratskap och gränsöverskridning.

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder, så att vi på alla plan och nivåer tar tillvara olika kompetenser, erfarenheter och talanger. Alla ska ha samma möjlighet att vara delaktiga och påverka.

RF-SISU Uppland stödjer föreningar i deras arbete för en mer välkomnande och inkluderande verksamhet. Det handlar framför allt om att utmana normer samt att förändra attityder och värderingar så att individers olikheter ska ses, förstås, värdesättas och tillvaratas. Inkluderande idrott är en av idrottsrörelsens utvecklingsresor inom Strategi2025.

Allas rätt att vara med

Idrottens värdegrund vilar på fyra fundament: glädje och gemenskap, demokrati och delaktighet, allas rätt att vara med samt rent spel. Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Inom idrottsrörelsen ska alla värderas lika – oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning. Läs mer om idrottens värdegrund

Inkludering i din förening

Idag står många grupper utanför idrotten och idrottsföreningen. För att skapa en mer välkomnande och inkluerande verksamhet behöver föreningens verksamhet utvecklas för att passa olika individer. Om din förening vill starta ett utvecklingsarbete, kontakta din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland. Föreningen kan få ekonomiskt stöd för en workshop som leds av av en idrottskonsulent.

Utbildningswebben Trygg och inkluderande idrott

Utbildningen riktar sig till dig som är föreningsledare eller tränare inom idrotten. Syftet är att inleda eller utveckla ert arbete för att skapa en trygg idrott som är fri från kränkande handlingar. Att skapa trygga idrottsmiljöer innebär att arbeta förebyggande, att ha kompetensen att upptäcka om något händer och modet att våga handla om det gör det. Här hittar du utbildningswebben Trygg och inkluderande idrott

Öppna träningar

Vissa grupper av människor behöver extra stöd för att söka sig till en idrottsförening och kunna delta i idrott. Lika för alla betyder inte alltid att alla får samma förutsättningar. Ett sätt att nå olika målgrupper är att starta öppna träningar, det vill säga träningar där olika grupper av människor (t.ex. olika åldrar eller olika kön) kan träna tillsammans på sina egna villkor (t.ex. ingen anmälan). Öppna träningar kan också vända sig till de som redan är med i föreningen och vara ett sätt att förebygga avhopp. Om din förening vill starta öppna träningar finns möjlighet att få ekonomiskt stöd från RF-SISU Uppland. Kontakta Mattilda Lindquist för mer information.

Mer om:

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Sök projektstöd för att utveckla verksamheten till att bli mer inkluderande.