Verksamhetsstöd SDF

Sidan uppdaterades: 13 juni 2024

Via ekonomiskt stöd från Region Uppsala har RF-SISU Uppland varje år möjlighet att fördela ett verksamhetsstöd till specialidrottsdistriktsförbund (SDF)* verksamma i distriktet. För att erhålla bidrag måste SDF arbeta enligt målen i partnerskapen och utvecklingsresorna i Strategi2025.

För att erhålla verksamhetsstöd ska ansökan vara RF-SISU Uppland tillhanda senast den 31 december. Ansökan ska göras via det här formuläret

Ladda hem riktlinjerna för verksamhetsstödet här Pdf, 456 kB.

Offentligt idéburet partnerskap

RF-SISU Uppland och Region Uppsala har en överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap med syfte att skapa förutsättningar för ett livslångt intresse för idrott och fysisk aktivitet. Insatserna ska utveckla individen positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Målen i partnerskapet är:

 • ökad fysisk aktivitet
 • minskat stillasittande
 • god fysisk och psykisk hälsa
 • ökad jämställdhet, både inom och mellan idrotter
 • ökade möjligheter till idrott för alla oavsett ålder och förutsättningar.

Strategi 2025

Svensk idrottsrörelse arbetar sedan 2015 enligt Strategi 2025, som omfattar fyra strategiska områden: Livslångt idrottande, idrottens värdegrund är vår styrka, idrott i förening och idrotten gör Sverige starkare. Strategi2025 omfattar fem prioriterade utvecklingsområden:

 • En ny syn på träning och tävling.
 • Inkluderande idrott för alla.
 • Jämställdhet för en framgångsrik idrott.
 • Den moderna föreningen engagerar.
 • Ett stärkt ledarskap.

Mer information finns på strategi2025.se

Fördelningsmodell

Tio procent av den totala bidragssumman fördelas i grundbidrag till alla SDF som har:

 • verksamhet i någon av RF-SISU Upplands tio kommuner.
 • deltagit på minst en av RF-SISU Upplands SDF-dialoger under året.
 • lämnat in följande handlingar:
  • verksamhetsberättelse
  • balans- och resultatrapport
  • revisionsberättelse
  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsplan som beskriver hur den planerade verksamheten harmoniserar med Strategi2025, målen i partnerskapet och respektive SF-plan.

Alla årsmöteshandlingar måste vara signerade.

De idrotter som har fler än ett sökande SDF delar på sin andel av grundstödet.

20 procent av den totala bidragssumman fördelas efter antal föreningar i distriktet som har genomfört minst en godkänd och redovisad folkbildnings- eller utbildningstimme med RF-SISU Uppland som anordnare. Siffrorna hämtas av RF-SISU Uppland från IdrottOnline.

20 procent av den totala bidragssumman fördelas efter antal LOK- stödssammankomster för föreningar med hemvist i distriktet. Siffrorna hämtas av RF-SISU Uppland från IdrottOnline.

20 procent av den totala bidragssumman fördelas efter antalet unika deltagare i LOK-stödet för föreningar med hemvist i distriktet. Siffrorna hämtas av RF-SISU Uppland från IdrottOnline.

20 procent av den totala bidragssumman fördelas efter antal redovisade och godkända utbildningstimmar för verksamhet inom distriktet. Siffrorna hämtas av RF-SISU Uppland från IdrottOnline.

Fem procent av den totala bidragssumman fördelas efter antalet föreningar som genomfört LOK-stödssammankomster där deltagare har varit personer med funktionsnedsättning. Siffrorna hämtas av RF-SISU Uppland från IdrottOnline.

Fem procent av den totala bidragssumman läggs i en särskild pott och fördelas, under de två första åren av de nya riktlinjerna, till de SDF som i jämförelse med de gamla riktlinjerna får ett lägre verksamhetsstöd. Hur stor den särskilda potten blir per SDF beror på hur stor andel av det lägre verksamhetsstödet varje enskilt SDF har.

Efter de första två åren övergår dessa fem procent övergår till någon eller några av de andra parametrarna. Det ska presenteras som förslag på distriktsstämman 2026.

Bidragstak

Inget SDF kan erhålla mer än 25 procent av den totala bidragssumman.

Ansökan

Ansökan ska innehålla samtliga handlingar enligt ovan och vara RF-SISU Uppland tillhanda senast den 31 december.

Utbetalning

Så snart RF och SISU Idrottsutbildarna har sammanställt föregående års LOK-stöd och utbildningstimmar, betalas verksamhetsstödet ut. För sent inkomna handlingar innebär att bidrag ej erhålls. Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att SDF avstängs från bidrag. Beslut fattas av RF-SISU Upplands styrelse.

* I riktlinjerna används benämningen SDF, men här ingår även regioner samt specialidrottsförbund (SF) utan regional organisation.

Sidan publicerades: 8 november 2022