Projektstöd IF Anläggning

Sidan uppdaterades: 18 juni 2024

För att bidra till ett rikt utbud av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer och för att skapa tillgängliga och välkomnande aktivitetsytor för alla i samhället finns Riksidrottsförbundets (RF) stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Bidraget kan sökas av idrottsföreningar anslutna till RF och ansökan handläggs av RF-SISU Uppland.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet och en av RF:s prioriterade frågor. RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer är en del av idrottsrörelsens stödsystem vars syfte är att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten.

Inriktningar inom anläggningsstödet

Det finns sex olika stöd som går att söka inom anläggningsstödet:

 • Stöd till nya aktivitetsytor, mindre projekt (upp till 400 000 kr i stöd)
 • Stöd till nya aktivitetsytor, större projekt (över 400 000 kr i stöd)
 • Stöd till energi- och miljöprojekt
 • Stöd till renoveringsprojekt
 • Stöd till säkerhetsprojekt
 • Stöd till utrustning för parasport

Mer information om respektive inriktining finns på RF:s webbplats

Tema 2024: Renovera mera

Under 2024 prioriterar RF-SISU Uppland stöd till renoveringsprojekt utifrån det ekologiskt hållbara i att renovera anläggningen istället för att bygga nytt. En satsning på renovering bidrar till att hålla nere koldioxidavtrycket och i slutändan den globala uppvärmningen. Hållbar utveckling, som utöver ekologisk hållbarhet även inkluderar ekonomisk och social hållbarhet, finns med i RF:s strategiska plan för 2022–2025.

Maxbeloppet för renoveringsstöd höjs från 200 000 kronor till 400 000 kronor.

Naturligtvis tar vi även emot ansökningar även inom de andra inriktningarna, men ovan nämnda inriktning kommer att prioriteras under 2024.

Ansökan

För att ansöka om Projektstöd IF Anläggning ska du alltid börja med att ta kontakt med din förenings idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland.

Förbered ansökan i lärgrupp

Tillsammans med idrottskonsulenten startar föreningen en lärgrupp som stöd i planeringsarbetet. Resultatet av arbetet i lärgruppen ligger till grund för själva ansökan och är en viktig del för beslutsgruppen hos RF-SISU Uppland.

Här kan du läsa mer om hur en lärgrupp fungerar

Som stöd i planeringsarbetet kan föreningen använda lärgruppsplanen Att söka stöd för anläggningsprojekt. Pdf, 3 MB.

Att tänka på vid ansökan

I bedömningen tas särskild hänsyn till vad den planerade satsningen får för konsekvens för barn- och ungdomsidrottande inom föreningen samt om satsningen bidrar till att fler personer som idag står utanför idrotten kan delta i verksamheten.

 • Gör en jämställdhetsanalys. Hur arbetar föreningen för en jämställd idrott? Ladda hem checklistan för jämställdhetsanalysen här. Pdf, 102 kB.
 • Beskriv hur satsningen påverkar föreningens barn och ungdomar.
 • Beskriv hur satsningen bidrar till en förbättrad ekonomisk och social hållbarhet.
 • Om satsningen syftar till att öka antalet personer som idag står utanför föreningsidrotten – beskriv hur det ska göras.

Ansök i IdrottOnline

Ansökan gör föreningen i IdrottOnline under fliken Idrottsmedel. Manual finns på idrottonline.se Den som gör ansökan i IdrottOnline måste ha rollen ordförande, kassör eller idrottsmedel firmatecknare. Observera att om stöd ska kunna beviljas får inga projekt får vara påbörjade innan ansökan har skickats in.

Dokument som ska bifogas ansökan

 • Jämställdhetsanalys.
 • Årsmöteshandlingar (balans- och resultaträkning, revisions- och verksamhetsberättelse). Det går bra med en preliminär rapport för verksamhetsåret om årsbokslut ännu inte är upprättat.
 • Bankkontoutdrag som verifierar bokfört värde på inlämnad balansräkning (se ovan).
 • Kopia på underskrivet styrelseprotokoll eller del av protokoll som visar fattat beslut om att ansökan ska lämnas in.
 • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal. Innefattar även bygglov om det krävs för satsningen. Viktigt är att avtalen är underskrivna och att det uppfyller den giltighetstid som krävs utifrån stödets inriktning och storlek.
 • Offerter/handlingar som bekräftar projektkostnad.
 • Medfinansieringsintyg om satsningen kräver extern finansiering.
 • Eventuellt energi- och klimatutlåtande som kan vara nödvändigt om ansökan avser energi- och miljöprojekt. Utlåtande behövs inte om satsningen gäller:
 • Investering i solceller.
 • Byte till mer energieffektiva lampor och armaturer.
 • Byte till effektivare uppvärmningssystem.

Beslut

Handläggningstiden varierar, men är som regel minst åtta veckor. Det kan finnas aspekter av projektet som är tidskrävande som till exempel att söka och beviljas bygglov, så tänk på att vara ute i god tid.

Beslut tas av RF-SISU Upplands beslutsgrupp som beslutar enligt RF:s regler och direktiv. Handläggaren ingår inte i beslutsgruppen. Om ansökan behöver kompletteras tar vi kontakt med din förening.

Återrapport

Återrapporten finns i föreningens ärende i IdrottOnline och ska skickas in så snart som möjligt efter projektets slut, dock senast tre år efter beslut om beviljat stöd.

Bra att känna till

Inom Projektstöd IF anläggning finns en inriktning som heter Stöd till energi- och miljöprojekt där föreningar kan söka stöd till energibesparande åtgärder. För att beviljas stöd krävs att en energi- och miljökartläggning är gjord av en oberoende part. För att få hjälp med det kan du vända dig till Energi- och klimatrådgivarna

Enligt lag måste en byggherre (i det här fallet föreningen) meddela Skatteverket när en byggnation startar och slutar. Byggherren måste också föra en elektronisk personalliggare över alla som är verksamma vid byggarbetsplatsen. Mer information finns på Skatteverkets webbplats

Andra möjligheter till stöd till anläggningar och idrottsmiljöer

Utöver RF:s stöd till anläggningar och idrottsmiljöer kan föreningar ofta söka stöd från andra organisationer och myndigheter.

Hos Allmänna Arvsfonden kan föreningar söka lokalstöd för en lokal eller anläggning som inrymmer nyskapande verksamhet på orten. Minst en av Arvsfondens tre målgrupper (barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning) ska vara med i projektet och föreningen ska ha en plan för hur verksamheten ska kunna bedrivas i minst tio år.

Från september 2023 höjer Allmänna Arvsfonden sin finansieringsgrad på lokalstödsprojekt från 70 till 80 procent. Samtidigt höjs beloppsgränsen på lokalststödsprojekt från 5 till 6 miljoner, inklusive moms. Läs mer på Allmänna Arvsfondens webbplats

Boverket har flera olika bidrag och stöd för föreningar.

Jordbruksverket har ett investeringsstöd som föreningar kan söka med syfte att skapa och behålla anläggningar för idrotts- och fritidsaktiviteter på landsbygden.

Det kan också finnas lokala stiftelser som delar ut stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det mest vanligt förekommande är att det finns lokala sparbanksstiftelser som delar ut stöd till detta ändamål.

Sidan publicerades: 8 november 2022