Foto: Bildbyrån

Projektstöd Idrott 65+

Sidan uppdaterades: 23 januari 2024

Satsningen Idrott 65+ syftar till att skapa förutsättningar för att fler äldre ska hitta till idrottsrörelsen och därmed ges möjlighet till mer fysisk aktivtet och ett positivt socialt sammanhang. För att starta eller utveckla verksamhet för äldre kan idrottsföreningar söka ekonomiskt stöd från RF-SISU Uppland.

Sök projektstöd

Idrottsrörelsen ska erbjuda hållbar, utvecklande och inkluderande idrottsverksamhet för personer 65 år och äldre. Idrottsföreningar i Uppland har möjlighet att söka projektstöd för att starta eller utveckla sin verksamhet för målgruppen personer 65 år och äldre.

Två huvudområden är möjliga att söka stöd inom:

  • Utveckling av föreningens befintliga verksamhet.
  • Uppstart av ny verksamhet i föreningen.

Följande avgränsningar gäller för projektstödet:

  • Projektmedel får inte beviljas för att bekosta läger.
  • Projektmedel får inte användas för att täcka individers medlems-, tränings- eller tävlingsavgifter.
  • Projektmedel får inte beviljas för idrottsföreningars deltagande i projekt med annan huvudanordnare än den egna föreningen.

Kvalitetskriterier

Följande fyra kvalitetskriterier kommer att användas vid bedömning av inkomna projektansökningar:

  • Projektet antas ge långsiktiga och hållbara effekter.
  • Projektet involverar målgruppen i planering och beslut.
  • Projektet genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.
  • Projektet bedöms bidra till mer jämlika grupper.

Föreningen behöver inte sträva efter att uppnå samtliga kriterier, men minst ett område behöver beaktas.

Belopp

I ansökan ska det framgå vilka kostnader och intäkter som finns i projektet. När ni beskriver era intäkter ska det, utöver det ansökta beloppet, framgå om föreningen använder egna medel och/eller har intäkter från andra bidragsgivare. Beskriv även hur projektet ska finansieras om ni inte blir beviljade hela det ansökta beloppet. Maxbelopp att ansöka om är 20 000 kronor.

Ansökan

Ansökan ska utarbetas i samverkan med föreningens idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland eller kontaktperson för Idrott 65+. Om din förening är intresserad av att söka projektstöd, kontakta din föreningens idrottskonsulent eller Christoffer Johansson.

Ansök i IdrottOnline

Ansökningar för samtliga projektstöd görs i IdrottOnline. För att kunna göra ansökan i IdrottOnline måste kontakt ha tagits med föreningens idrottskonsulent hos RF-SISU Uppland. Ansökningar tas emot löpande fram till den 31 oktober 2024. Vid många ansökningar kan projektstödet ta slut innan ansökningsperioden är slut.

Sidan publicerades: 6 oktober 2023

Idrott i förening hela livet.