#allaskaharåd

Sidan uppdaterades: 2 maj 2024

Att delta inom idrotten medför nästan alltid en kostnad. För att alla barn och ungdomar, oavsett ekonomiska förutsättningar, ska ha möjlighet att idrotta kan idrottsföreningar ansöka om ekonomiskt stöd hos RF-SISU Uppland.

Enligt FoU-rapporten Idrottens Pris (2014) Pdf, 2 MB. lägger Svenska folket i genomsnitt cirka 7 600 kronor om året på idrottsrelaterad verksamhet där medlemsavgifter och idrottsresor är de största kostnaderna. Även om kostnaderna för idrott kan hållas nere tack vara ideella ledare och stödet från samhället finns det barn och ungdomar som står helt utanför idrottsrörelsen på grund av de avgifter som idrottandet medför. Läs en sammanfattning av FoU-rapporten Idrottens pris på Centrum för Idrottsforsknings webbplats

Idrott för alla

Idrottsrörelsen vill vara öppen för alla, oavsett social bakgrund och ekonomiska förutsättningar. Genom stödet #allaskaharåd vill RF-SISU Uppland göra det möjligt för alla barn och ungdomar att, på lika villkor, delta i idrottslig verksamhet. Idrottsföreningar kan ansöka om stöd för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år samt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Ansökan och riktlinjer

  • Ansökan om ekonomiskt stöd ska göras av idrottsföreningen och inte av den enskilda utövaren. Ansökan ska göras via det här formuläret och mejlas till uppland@rfsisu.se eller skickas med post till RF-SISU Uppland.
  • Ansökande förening ska vara medlem i ett specialidrottsförbund (SF) som är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF).
  • Den person som ansökan avser ska vara mellan 7 och 25 år. Utövare med funktionsnedsättning kan vara äldre än 25 år.
  • Max en person per ansökan. Den person som föreningen söker stöd för ska EJ namnges i ansökan.
  • De medel som söks får endast avse medlems- och/eller träningsavgift. Belopp som kan sökas är avgift för medlemskap samt max 750 kronor för träningsavgift. Maxbelopp som kan sökas är 40 000 kronor per förening per år. Beviljat stöd kan aldrig övergå den faktiska kostnaden.

Översyn av kostnader

Det finns möjlighet att söka mer än 40.000 kronor, men då behöver föreningen kontakta RF-SISU Uppland för att göra en plan för att se över kostnaderna för verksamheten.

Samverkan med Svenska kyrkan Uppsala

#allaskaharåd möjliggörs med bidrag från bland annat Svenska kyrkan Uppsala och Sparbanken i Enköping.

Sidan publicerades: 26 september 2022

Kontakt

Jonas Värm

Sakkunnig barn- och ungdomsidrott samt regionalt idrottsombud

0704525696