Inkludering och jämställdhet

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Inkluderande idrott handlar om att ta tillvara möjligheter och undanröja hinder. Alla ska ha samma möjlighet att vara med och forma sin förening och sitt deltagande i idrottsrörelsen oavsett kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionsnedsättning eller trosuppfattning.

Idrotten har ett internationellt språk. Föreningsidrotten är öppen för alla oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning, fysisk eller psykisk förutsättning. Det finns plats för barn, ungdomar och vuxna, pojkar och flickor, män och kvinnor från alla samhällsskikt och olika idrottsliga ambitionsnivåer.

Våra idrottskonsulenter finns alltid tillgängliga som stöd och bollplank i utvecklingsfrågor och kan även guida er genom de sökbara medel som finns.

Inkludering i din förening

Idag står många grupper utanför idrotten och idrottsföreningen. För att få en mer inkluderande idrott behöver föreningarna arbeta med frågor som:

  • Vilka är med i vår idrott och förening idag?
  • Vad kan vi göra för att vår förening ska vara inkluderande?
  • Vilka vill vi nå?
  • Speglar föreningens medlemmar befolkningen i upptagningsområdet?

Fyra områden inom inkludering med extra fokus

Vi har fyra fokusområden inom inkluderingen; Jämställdhet, Parasport, Idrottare med dolda funktionsnedsättningar och Integration där vi erbjuder extra stöd, utbildning och kunskapshöjning till föreningar.

Jämställdhet

Jämställd idrott är en förutsättning för framgångsrik idrott. Vi vill att alla flickor och pojkar, kvinnor och män ska få utöva idrott på lika villkor och ha samma inflytande inom idrottsröreslen, oavsett om du är aktiv, ledare eller styrelsemedlem.

Lär mer om jämställdhetsarbetet

Parasport

I vårt arbete med Parasport bidrar vi med processledning, expertkompetens samt utbildning för föreningar och Specialdistriktsförbund, oavsett om föreningen redan har en etablerad parasportverksamhet i distriktet eller är i startgroparna.

Läs mer om parasport

Idrottare med dolda funktionsnedsättningar

Vi vill att föreningar i distriktet ska få mer kunskap om NPF-diagnoser och hur man skapar bättre förutsättningar så att alla har möjligheten att delta i idrotten. Forskning visar att barn och unga med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), som ADHD, Autism och Asperger, inte idrottar i lika stor utsträckning som andra barn.

Läs mer om idrottare med dolda funktionsnedsättningar

Integration

Idrotten är en viktig arena för integration i samhället. Vi vill stärka arbetet med mångfald i distriktets föreningar och därmed bidra till ett mer integrerat samhälle. Vi erbjuder rådgivning, utbildningsinsatser och ekonomisk stöd för föreningar som vill starta integrationssatsningar och därmed bidra till en mer inkluderande idrott.

Läs mer om integration här

Verktyg och stöd för en inkluderande och jämställd idrott

Inkluderandeidrott.se är en webbplats fylld med fakta, kunskap, inspiration, filmer, intervjuer och specifika verktyg för att jobba med normer och inkludering. Ett värdefullt stöd som förenklar för dig så att du, din förening och idrottsrörelsen kan forma en idrottsmiljö som välkomnar alla.

Mänskliga rättigheter och barnkonventionen

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. Alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Barnkonventionen säger att barn inte är små vuxna och de får extra skydd i barnkonventionen som är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Idrottsrörelsen säger att all idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv. Från och med den 1 januari 2020 är barnkonventionen även svensk lag.

Läs mer om RF-SISU Sörmlands arbete med Barn- och ungdomsidrott.

Sidan publicerades: 26 oktober 2022

Kontakt

Micael Peterson

Samordnare Idrottsklivet, Rörelsesatsningen i skolan, Inkluderingssamordnare, Fritidsbanken

010-476 42 64

Arbetshäfte - Inkludering

Arbetshäfte inkludering

Här hittar du ett arbetshäfte som tar upp frågorna föreningen behöver arbeta med inför en integrationssatsning.