Läckande tak och trasiga toaletter - renoveringsbehov utmaning för idrottsföreningar

Renoveringsbehovet av idrottsanläggningar är en växande utmaning för både idrottsföreningar och kommuner. Behovet är stort över hela landet, oavsett om det gäller idrottshallar, utomhusmiljöer eller klubbstugor. Att renovera innebär också en möjlighet till omställning för att möta nya behov och nya målgrupper.

Sidan uppdaterades: 28 maj 2024

De investeringar i nya anläggningar och idrottsmiljöer som gjordes för 50–60 år sedan har varit avgörande för idrottsrörelsens utveckling. Med platser för idrott i människors närmiljö har föreningslivet kunnat växa och skapa goda förutsättningar för barn och ungdomar att röra på sig. Ett halvt sekel senare är det många platser som är i behov av renovering och ombyggnation för att möta dagens efterfrågan. Dels för att minska risken för skador bland utövare, dels för att inte hamna i akuta behov som kan kräva mer omfattande och kostsamma åtgärder.


— De anläggningar och idrottsmiljöer som idag används är helt avgörande för föreningslivets verksamhet. Samtidigt är vi i ett läge där vi riskerar att gå miste om många platser på grund av eftersatt renovering och upprustning. Föreningslivet har på många platser redan brist på ytor att verka på. Varje anläggning som stängs ner eller som inte kan användas till sin fulla potential gör det ännu svårare för föreningslivet. Det här är en överlevnadsfråga för många föreningar och kommuner säger Anna Iwarsson, ordförande för Riksidrottsförbundet.

4 tips för att möta renoveringsbehovet på kommunal nivå

RF-SISU Sörmland uppmanar kommunerna i distriktet att:

  1. Gör en nulägesanalys över samtliga idrottsanläggningar i kommunen, både kommunala och föreningsägda. Ange även eventuellt renoveringsbehov i denna analys.

  2. Sätt upp en långsiktig plan för alla anläggningar och idrottsmiljöer i kommunen. Samtala med föreningslivet kring denna plan.

  3. Våga tänk nytt när vi renoverar. Vid tidpunkten finns ett utrymme att fundera på om platsen kan förändras på något vis. Går det att lägga till nya funktioner såsom sociala ytor eller platser för fler idrotter, likaså anpassningar för ökad tillgänglighet.

  4. Se renovering utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att bygga om i stället för att bygga nytt.

Både idrottsföreningar och kommuner ser renoveringsbehovet som den största utmaningen för den långsiktiga tillgången till platser för idrott. Varannan förening upplever ett stort renoveringsbehov på platsen där de idrottar och nästan 8 av 10 kommuner svarar att renoveringsbehovet av befintliga anläggningar är en utmaning för den långsiktiga planeringen av idrottsytor.

— Renovering och ombyggnation kan samtidigt vara en möjlighet att tänka nytt. Genom att skapa mer inbjudande och öppna platser kan vi förbättra anläggningarnas funktion och locka fler målgrupper till idrotten, t.ex. personer med funktionsnedsättning. Ett exempel är de gymnastikhallar som finns i våra kommuner. De är idag viktiga men har samtidigt en stor potential att genom renovering, ombyggnation och nytänkande skapa mötesplatser och idrottsytor där fler olika idrotter skulle kunna bedrivas, vilket skulle skapa ett större utbud för invånarna i sin egen närmiljö, säger Linda Bengtsson verksamhetschef på RF-SISU Sörmlands kontor i Södertälje.

För Riksidrottsförbundet och RF-SISU Sörmland har renoveringsfrågan kommit att bli en hållbarhetsfråga. Det krävs många gånger mindre material samtidigt som åtgärder för minskad energiförbrukning i vissa fall kan genomföras på samma gång. RF har därför fördubblat sitt stöd till renovering. Samtidigt krävs mer resurser från kommuner och från staten för att göra skillnad på riktigt.

För varje plats vi tar tillvara på, så minskar behovet av nya ytor. Men då krävs det att anläggningarna kan användas utifrån sin fulla potential. Här behöver regeringen stödja med en varaktig nationell anläggningsfunktion. Att hjälpa kommuner med kunskap och finansiering. Då kan vi på sikt rädda de idrottsmiljöer som håller på att förfalla, säger Anna Iwarsson.

Sidan publicerades: 28 maj 2024

UTVECKLA ER ANLÄGGNING

Guide för folkbildning i förening

Vi kommer gärna med tips och idéer om hur ni kan utveckla idrottsanläggningen eller idrottsytor genom ny- eller tillbyggnad, renovering, tillgänglighetsanpassning, energieffektivisering och utformning av spontanidrottsytor.