Driva idrottsförening

Sidan uppdaterades: 6 december 2022

För att driva en förening krävs det kunskap inom en hel del områden. RF-SISU Sörmland erbjuder föreningar relevanta utbildningar och stöttning. Ta kontakt med föreningens idrottskonsulent, så leder vi er rätt.

Introduktionsutbildning för föreningsledare

Denna webbaserade introduktionsutbildning är tänkt att ge dig en första inblick i vad det innebär att driva förening inom idrotten och hur du kan skapa förutsättningar för idrottens gemensamma mål, men framförallt inspirera dig till ett spännande och viktigt uppdrag som organisationsledare.

Gå till introduktionsutbildning för föreningsledare

Hitta andra utbildningar som hjälper er att driva föreningen.

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar ska bjudas in till årsmötet och här diskuteras/beslutas om viktiga frågor för föreningen. Årsmötet är föreningens och medlemmarnas viktigaste möte.

I föreningens stadgar står det mycket om hur årsmötet ska gå till, till exempel när och hur kallelsen ska skickas ut, vilka punkter som ska tas upp och vem som har rösträtt. Läs era stadgar i god tid innan årsmötet så att ni vet vad som gäller.

Om inte föreningens stadgar följs i samband med årsmötet så riskerar ni att behöva göra om hela processen. Läs mer om våra råd och tips om årsmötes genomförande.

IdrottOnline

Idrottsföreningar anknutna till Riksidrottsförbundet (RF) får tillgång till IdrottOnline. Det är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrottsrörelse och basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund. Föreningen har möjlighet att skapa sitt eget konto inom IdrottOnline som också används av alla distriktsidrottsförbund och de flesta medlemsförbunden i RF. Aktivera föreningens IdrottOnline via formulär på idrottonline.se .

Ekonomiskt stöd

Statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de SF som tillhör RF och som bedriver idrottslig verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott. Ansökan görs via IdrottOnline Klubb och kan göras av ordförande, kassör och/eller LOK-stödsansvarig firmatecknare. Läs mer på våra sidor om LOK-stöd.

Försäkringar

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Folksam rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera försäkringen för att omfatta till exempel byggnader, material och teknisk utrustning. Gå in på Folksams webbplats för mer information

För övriga försäkringsområden, till exempel olycksfallsförsäkringar för aktiva utövare, har de olika specialidrottsförbunden (SF) avtal med det försäkringsbolag de valt. Gå in på respektive SFs webbplats för mer information om vilka förutsättningar som gäller för er.

Arbetsgivaransvar

En förening kan behöva fundera på om den som utför arbete åt föreningen gör det som ideell, konsult eller anställd. Om det finns anställda i föreningen är det föreningen som är arbetsgivare. Föreningens styrelse har då ett arbetsgivaransvar och ska ta ansvar ur ett arbetsrättsligt perspektiv. Det innebär att den anställde och/eller den fackliga organisationen kan rikta ekonomiska krav gentemot styrelsen om den till exempel brutit mot någon arbetsrättslig lag.

När en förening anställer någon för första gången ska föreningen anmäla sig som arbetsgivare hos Skatteverket. Som arbetsgivare har man en skyldighet att lämna in uppgifter och betala skatter och avgifter för både verksamheten och de anställda.

Arbetsgivaralliansen är idrottens arbetsgivarorganisation. Gå in på Arbetsgivaralliansens webbplats för mer information

Arbetstillstånd för idrottare och tränare

Medborgare i länder utanför EU och som inte omfattas av EES-avtalet måste ha arbetstillstånd för att få bo och arbeta i Sverige. Arbetstillstånd beviljas av Migrationsverket.

För en person som är medborgare i ett land utanför EU och som ska arbeta som idrottare eller tränare i klubb eller en förening som är medlem i RF gäller specifika regler för arbetstillstånd. Gå in på Migrationsverkets webbplats för mer information

Skatt och redovisning

För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar. På Skatteverkets webbplats finns samlad information om redovisning av lön, ersättning, arbetsgivaravgift och skatteavdrag för en idrottsförening.

Även ideella föreningar ska följa bokföringslagen – annars riskerar de bestraffning. RF har tagit fram ett stöd för att avlasta föreningarna i detta arbete.

Rådgivning

Det finns ingen lag i Sverige som reglerar den ideella föreningen. Däremot finns det en mängd lagar och regler i samhället som gäller även för den ideella föreningen. För övrigt gäller hävd och praxis (Hävd: tradition, sed. Praxis: oskriven lag) samt föreningens stadgar och de beslut som medlemmarna fattar vid föreningens årsmöte.

I takt med att föreningens verksamhet blir mer omfattande och kanske även innehåller annan verksamhet än idrott så kan föreningsstyrelsens ansvar bli ganska omfattande. Då kan föreningens styrelse behöva ny kunskap. Behöver ni råd eller information kring föreningens organisation, styrelsens ansvar eller liknande är ni välkomna att kontakta oss, Jeanette, Mia, Per och Andreas.

På Riksidrottsförbundets sida hittar ni svar på många av föreningens frågor rörande föreningskunskap.

Sidan publicerades: 28 oktober 2022