Verksamhetsbidrag/SDF-bidrag

Sidan uppdaterades: 9 oktober 2023

Specialdistriktsidrottsförbund (SDF) med föreningar i distriktet kan ansöka om verksamhetsbidrag för att utveckla verksamheten.

Verksamhetsbidraget utgår till SDF, Medlemsorganisationer (MO)* samt i vissa fall idrottsföreningar** . RF-SISU Sörmlands övergripande syfte med bidraget är att stimulera utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten samt det goda ledarskapet inom sörmländsk idrott.

Observera att SDF ska använda verksamhetsbidraget från RF-SISU Sörmland till att utveckla de föreningar som SDF har inom RF-SISU Sörmlands verksamhetsområde. Detta ska kunna redovisas på begäran av oss.

Hur fördelas bidraget?

RF-SISU Sörmlands årsstämma har beslutat att två kriterier ska styra fördelningen av verksamhetsbidraget:

1. Utveckla barn- och ungdomsidrotten

Barn- och ungdomsverksamheten mäts i statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK) enligt RFs regler. Antalet LOK-stödsaktiviteter ligger till grund för bidragets storlek. Det är endast aktiviteter i sörmländska idrottsföreningar inom respektive idrott som räknas. Här fördelas 30 % av det totala stödet.

2. Det goda ledarskapet

För att stimulera det goda ledarskapet inom sörmländsk idrott mäts antalet utbildningstimmar inom SISU Idrottsutbildarnas olika verksamhetsformer, det vill säga föreningsbesök, lärgrupp, kurs, processarbete, föreläsning och kulturprogram. Det är endast utbildningsverksamhet i sörmländska idrottsföreningar inom respektive idrott som räknas. Antalet utbildningstimmar ligger till grund för bidragets storlek. Här fördelas 70 % av det totala stödet.

Hur ansöker du om bidraget?

Eftersom både LOK-stödsaktiviteter och utbildningstimmar registreras i IdrottOnline kan vi på RF-SISU Sörmland göra en sammanställning varje år och använda den som underlag för utbetalningen. Ingen behöver således skicka in någon ansökan. Däremot behöver SDF skicka in verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut samt revisorernas berättelse, senast 31/8. Se mer information under "Redovisning".

I samband med den första utbetalningen skickas en bekräftelse ut till ordförande och kassör via e-post.

Viktigt! Då alla uppgifter hämtas från IdrottOnline är det av största vikt att rätt uppgifter finns där. SDF behöver säkerställa att rätt uppgifter gällande e-post till ordförande och kassör samt kontonummer för insättning av bidraget finns i IdrottOnline.

När betalas bidraget ut?

Verksamhetsbidraget betalas ut två gånger om året. Första utbetalningen sker i mars och den andra utbetalningen sker i oktober. Utbetalningen i mars baseras på antalet studietimmar och motsvarar 70% av bidraget. Utbetalningen i oktober baseras på antal LOK-stödstimmar och motsvarar 30% av bidraget. Bidraget i oktober betalas ut under förutsättning att alla underlag inkommit till RF-SISU Sörmland (se nedan under "Redovisning").

Redovisning?

I samband med den första utbetalningen (mars) uppmanas ni som tar del av verksamhetsbidraget att skicka in verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut samt revisorernas berättelse gällande närmast föregående verksamhetsår. Handlingarna ska vara RF-SISU Sörmland tillhanda senast den 31/8. Det är ett krav för att få resterande del av bidraget utbetalt i oktober.

RF-SISU Sörmlands beslut om fördelning av verksamhetsbidraget kan inte överklagas.

* Södermanlands Parasportförbund (SPF), Södermanlands Idrottshistoriska Sällskap (SIHS) och övriga medlemsorganisationer (MO) omfattas inte av ovanstående kriterier utan en särskild prövning av bidraget görs gällande dem.

** Idrottsföreningar kan beviljas verksamhetsbidrag om man saknar specialidrottsdistrikt (SDF) eller om specialidrottsdistrikt som omfattar större regioner inte kan garantera att verksamhetsbidraget används för att utveckla den sörmländska idrotten.

Sidan publicerades: 21 oktober 2022

Glöm inte skicka in era årsmöteshandlingar senast den 31 augusti!