Idrottsforum Jönköping

Sidan uppdaterades: 24 oktober 2023

Idrottsforum Jönköping genomfördes för femte gången den 10 oktober 2023. Drygt 90 personer, som representerade 32 olika idrottsföreningar och förbund, fick möta några kommunala politiker för diskussioner om den lokala idrotten.

Idrottsforum Jönköping har genomförts fem gånger sedan 2018. Under rubriken ”Idrotten gör Jönköping starkare" har kommunens föreningar diskuterat den lokala idrotten med företrädare för de politiska partierna.

Det är med en god dialog vi kan utveckla den lokala idrotten. RF-SISU Småland och Jönköpings Idrottsallians, i samverkan med Jönköpings kommun, arrangerar Idrottsforum, där idrottsföreningar kan diskutera sina frågor med kommunala politiker.

Idrottsforum Jönköping 2023

Under Idrottsforum på Jönköping University genomfördes gruppdiskussioner kring sex olika ämnen – samtliga är tänkta kapitel i kommunens nya styrdokument Plan för idrott 2024–2029. Deltagarna valde vid anmälan två av nedanstående ämnen som man vill samtala kring:

  • Aktivt föreningsliv
  • Fysisk aktivitet och idrott för barn och ungdomar
  • Anläggningar och idrottsmiljöer
  • Idrottsevenemang
  • Fysisk aktivitet och idrott för vuxna och äldre
  • Elitidrott

Den fortsatta vägen mot Plan för idrott 2024–2029

Kultur- och fritidsförvaltningen går igenom anteckningar från Idrottsforum tillsammans med enkätsvaren och kokar ner synpunkter och inspel till formuleringar som passar in i Plan för idrott. I den processen kommer föreningslivet att engageras på olika sätt. När det finns ett färdigt förslag ges den ideella föreningsidrotten möjlighet att tycka till en sista gång genom att vara remissinstans innan planen beslutas politiskt. Därefter börjar det hårda arbetet med att förverkliga, implementera och följa upp det som står i planen.

”Idrottsforum the Movie”

RF-SISU Småland filmade och gjorde några intervjuer. Här är resultatet!

Dokumentation

Diskussionerna på samtliga Idrottsforum har dokumenterats och går att ta del av härintill.

Arrangörer

RF-SISU Småland och Jönköpings Idrottsallians i samverkan med Kultur- och fritidsförvaltningen, Jönköpings kommun.

Sidan publicerades: 21 juni 2023

Kontakt

Kim Lagerkvist

Idrottskonsulent

036-34 54 15

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Jönköpings kommun samt frågor som rör barn- och ungdomsidrott i Småland.

Tyck till om Plan för idrott 2024–2029!

Plan för idrott ska vara ett styrdokument för kommunens samtliga nämnder, förvaltningar och bolag och visa på kommunens samlade viljeinriktning, ambitioner och utvecklingsbehov inom idrottsområdet. Detta för att kunna fatta beslut som gör att idrottsrörelsen kan bidra till att Jönköping blir en ännu bättre plats att leva och verka i.

Alla, oavsett roll inom idrottsrörelsen, kan tycka till om idrottens framtida utveckling i Jönköpings kommun. Besvara kommunens enkät – och dela gärna länken till föreningens styrelse och medlemmar. Ju fler svar, desto bättre.

Enkät inför framtagandet av Plan för idrott 2024–2029

Plan för idrott 2018–2023

Jönköpings kommuns ”Plan för idrott 2018–2023” ska vara ett styrdokument för kommunens samtliga nämnder, förvaltningar och bolag. Dokumentet ska visa på kommunens samlade viljeinriktning, dess ambitioner, utvecklingsbehov inom idrottsområdet samt några konkreta åtgärder.

Plan för Idrott 2018-2023 (Jönköpings kommuns hemsida)