Brist på träningstider hos var fjärde idrottsförening: Oroande

Var fjärde idrottsförening i landet upplever ett stort behov av mer träningstider. I Småland är det främst föreningar med stor andel barn och ungdomar som medlemmar som har svårast att hitta tillräckligt med tider. ”Siffrorna är mycket oroande” säger Roger Ödebrink, ordförande i RF-SISU Småland (bild ovan).

Sidan uppdaterades: 1 september 2023

Riksidrottsförbundets (RF) anläggningsenkät från 2022 visade att var fjärde idrottsförening upplever ett stort behov av mer tid och nästan lika många tvingas säga nej till nya medlemmar på grund av detta. RF har med detta fördjupat sig i frågan för att synliggöra var problemet är som störst. Tre aspekter är särskilt tydliga vad gäller brist på tider; var i landet du bor, vem föreningen riktar sig till, och ägandeförhållanden. Resultaten visar att föreningar som finns i större städer och storstäder upplever större behov av mer tid och plats för sin verksamhet. Likaså spelar ägandeförhållanden in. De föreningar som hyr platsen de idrottar på upplever överlag större utmaningar att hitta tillräckligt med tider för sin verksamhet.

– Dessa aspekter är mer eller mindre kända sedan tidigare, men resultaten synliggör och bekräftar dessa utmaningar. Det är vanligtvis fler barn och ungdomar per byggd idrottsplats i våra större städer. Det blir därmed en konkurrens om den tid som finns tillgänglig, säger Jonnie Nordensky, projektledare för plats för idrott.

Ännu mer oroande är att föreningar med större andel medlemmar som är barn och ungdomar – desto vanligare är det att föreningen har problem att hitta tillräckligt med tider. Skillnaden är dessutom stor. I föreningar som främst riktar sig till barn och ungdomar upplever knappt hälften (43 procent) att de är i stort behov av fler tider. Det kan jämföras med 15 procent som upplever samma behov av föreningar som riktar sig till vuxna. Sambandet ser likadant ut i såväl landsbygdskommuner som storstadskommuner.

”Mycket oroande”

I Småland är det idrottsföreningar som har en stor andel barn och ungdomar som medlemmar som i större utsträckning upplever brist på tider. Svårast att hitta tillräckligt med tider upplever de föreningar som nästan enbart har barn i sin verksamhet. Av dem uppger 40 procent att de saknar tillräckligt många träningstider.

– Att drygt var tredje idrottsförening med stor barn- och ungdomsverksamhet uppger att de är i behov av fler tider är mycket oroande, säger Roger Ödebrink, som är ordförande i RF-SISU Småland.

– Idrotten har många utmaningar, tillgången till idrottsytor för träning och tävling är en av de största. RF:s anläggningsenkät belyser tydligt att bristen på träningstider är en fråga vi måste jobba ännu hårdare med, fortsätter Roger Ödebrink.

Ett led i detta är de tre (en i varje län) mötesplatser om idrottsanläggningar och idrottsmiljöer som RF-SISU Småland arrangerar under hösten. (Läs mer härintill)

Tillgången är avgörande

– Det är allvarligt och oroväckande att så många barn- och ungdomsföreningar upplever en brist på tider för att bedriva sin verksamhet. Att behöva tacka nej till nya medlemmar är både en förlust för föreningen och samhället. Många föreningar gör vad de kan för att få ihop sina scheman, men barn och ungdomar kan inte anpassa sig som vuxna säger Karl-Erik Nilsson, ordförande för Riksidrottsförbundet.

Karl-Erik Nilsson, ordförande i Riksidrottsförbundet

Karl-Erik Nilsson, ordförande i Riksidrottsförbundet

För föreningen blir tillgången till anläggningar och idrottsmiljöer helt avgörande för verksamheten och i förlängningen folkhälsan i stort. Att tvingas tacka nej till nya medlemmar på grund av platsbrist är en direkt motvikt till detta. På anläggningen eller idrottsmiljön pågår inte bara den fysiska ansträngningen. På platsen sker möten över gränser, folkbildning, läxläsning samtidigt som platsen har möjlighet att bidra till ökad trygghet i vår omgivning med levande stadsdelar och möjlighet till en meningsfull fritid.

– Träningstider är en flaskhals för många barn- och ungdomsföreningar i våra städer. Kommunen och idrottsföreningarna kan inte bära det här oket själva. Vi ligger 25 år efter Danmark i att samla kunskap och stimulera nybyggnation av idrottsanläggningar för dagens och framtidens behov. Regeringen behöver sätta fart för att komma i kapp och inrätta en nationell anläggningsfond för att hjälpa till att bygga bort bristen på idrottsytor, säger Karl-Erik Nilsson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Han menar att flera parter måste ta krafttag tillsammans för att komma till bukt med problemen:

  • Föreningslivet behöver vara anpassningsbart och öppet för nya idéer.
  • Kommuner behöver ständigt arbeta med sin anläggningssituation och utvärdera var behoven är som störst.
  • Staten behöver bidra med en nationell anläggningsfond som en katalysator för nya innovativa anläggningar.

Figur: Andel idrottsföreningar i Småland som upplever en stor brist på tider, uppdelat på vilken målgrupp (barn/ungdomar respektive vuxna) föreningen riktar sig till. Källa: Riksidrottsförbundets anläggningsenkät från 2022.

Diagram: Andel idrottsföreningar
i Småland som upplever en stor brist på tider, uppdelat på vilken målgrupp
(barn/ungdomar respektive vuxna) föreningen riktar sig till. 

*De fyra grupperna är uppdelade (från vänster till höger) utifrån 0–24 %, 25–49 %, 50–74 % och 75–100 % barn och ungdomar i föreningen.

Sidan publicerades: 30 augusti 2023

Mötesplatser om idrottsanläggningar och idrottsmiljöer

Under hösten arrangerar RF-SISU Småland tre mötesplatser för politiker och tjänstepersoner i kommuner och regioner – en i varje län i Småland. I fokus står just utmaningar kopplade till anläggningsfrågan på lokal nivå.

27/9 – Kalmar län (Oskarshamn)

5/10 – Jönköpings län (Jönköping)

6/10 – Kronobergs län (Växjö)

Riksidrottsförbundet har ställt frågor till idrottsföreningar om deras anläggningssituation, som ett sätt att komma ner på djupet angående hur föreningar inom olika idrotter och i olika delar av Sverige upplever sina förutsättningar. Läs rapporten ”Över stock, snö och sarg” med slutsatser från anläggningsenkäten.

Länk till rapporten "Över stock, snö och sarg"

Bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer

RF-SISU Småland, via Riksidrottsförbundet, avsätter årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Läs mer om Projektstöd IF Anläggning