Två pojkar håller tillsammans en boll i en inomhushall. 

Verksamhetsstöd inkludering

Sidan uppdaterades: 2 januari 2023

Syftet med stödet är att skapa förutsättningar för en mer inkluderande och jämlik idrottsrörelse, med fokus på nyanlända och andra grupper som idag är underrepresenterade inom idrottsrörelsen.

Målsättningen är att göra idrottsrörelsen mer inkluderande och att fler ur målgrupperna (av alla kön och åldrar och från hela landet) väljer att bli, och välkomnas som, aktiva och delaktiga medlemmar i föreningsidrotten. Inkluderande idrott är en naturlig del av ett större arbete i riktning mot idrottsrörelsens övergripande mål 2025. Utifrån utvecklingsresan ”Inkluderande idrott för alla” har det tydliggjorts två prioriterade områden 2022–2023 för att kunna nå målen 2025:

  • Etablering
  • Idrottssvaga områden

Etablering

Som ett spår ur den stora flyktingvågen 2015 ser vi än idag att vi behöver bli bättre på att inkludera och framför allt integrera nyanlända in i idrottsrörelsen. Den primära målgruppen för verksamhetsstödet är nyanlända och andra grupper som idag är underrepresenterade inom idrottsrörelsen, sekundär målgrupp är föräldrar och idrottsföreningsmedlemmar
i allmänhet.

Exempel på satsningar

  • Skapa attraktiva träningsformer för de målgrupper som vi inte ser i föreningen idag.
  • Genomföra inkluderingsblocket och/eller arbeta med inkluderingswebben för att höja kompetensen och medveteandragraden i föreningen om vilka åtgärder som börs genomföras.
  • Inkludera målgruppen i arbetsprocessen för att tillsammans skapa givande verksamhet.

Idrottssvaga områden

Verksamhetsstödet för arbetet med ”idrottssvaga områden” fördelas mellan distrikten utifrån vilka områden som bedöms ha socioekonomiska och föreningsidrottsliga utmaningar. När det gäller föreningsidrottsliga utmaningar tittar man på att andelen
aktiva 7–25 år ska vara mindre än standardavvikelse under genomsnittet för samtliga områden (under 49,74%). Er förenings idrottskonsulent kommer att ta en dialog med er förening om ni skulle vara en del utav en potentiell satsning.

Exempel på satsningar

  • Skapa möjligheter för spontanidrott, t ex nattfotboll.
  • Skapa meningsfull fritid för de målgrupperna som vi inte når idag.
  • Samverkan med Fritidsbanken. Skapa möjlighet för en idrottsskola med hjälp utav Rörelsesatsning i skolan och ta hjälp utav Skol-IF i satsningen.

För mer information eller ansökan kontakta er lokala förenings idrottskonsulent på RF-SISU Småland.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.