Projektstöd IF Anläggning

Sidan uppdaterades: 24 juni 2024

För att skapa nya och utveckla befintliga idrottsmiljöer för barn och ungdomar finns Riksidrottsförbundets bidrag till anläggningar och idrottsmiljöer. Om din förening är hemmahörande i Småland och medlem i Riksidrottsförbundet kan du söka bidrag hos RF-SISU Småland, och det gör du i IdrottOnline.

Tillgång till anläggningar och idrottsmiljöer är en avgörande faktor för att kunna bedriva idrottslig verksamhet. Ett av idrottsrörelsens prioriterade områden är att öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer och därför avsätter Riksidrottsförbundet årligen medel till ett anläggnings- och idrottsmiljöstöd.

Ansökningsformuläret för anläggningsstödet 2024–2025 hittar ni på föreningens IdrottOnline-sida under Idrottsmedel. Föreningen ska ha haft en dialog med länsansvarig handläggare innan ansökan skickas in. Tänk på att era projekt inte får vara påbörjade innan ansökan skickas in. Med påbörjat menas att föreningen har förbundit sig till kostnader för projektet de söker stöd för.

Större möjlighet till stöd 2024

Regeringen har under 2024 stärkt Riksidrottsförbundets (RF) stöd till anläggningar och idrottsmiljöer. Det innebär att RF under året har större möjlighet att bevilja stöd till anläggningar. Har er förening ett projekt (ex. renovering, nybyggnation, miljöanpassningar) så kontakta RF-SISU-Småland för att få mer information om stödet.

Under 2024 öppnas också en ny stödform upp (nyutveckling). Stödformen riktar sig till projekt med en ambition om nytänkande och nya lösningar för att välkomna fler barn och ungdomar, samt idrottare med funktionsnedsättning. Projektet behöver inte vara unikt, men det behöver framgå hur anläggningen eller idrottsmiljön har ett eller flera nytänkande inslag.

Läs mer om stöd till nyutveckling av anläggning

För att nå våra mål, en stor idrottslig- och geografisk spridning av anläggningsstödet, har vi möjlighet att prioritera ansökningar från sektionsföreningar som de senaste åren inte har beviljats anläggningsstöd. Om en sektionsförening redan har beviljats stöd under tidigare år kan vi välja att bordlägga ansökan för beslut till hösten, dock kan vi göra bedömningen att särskilda skäl föreligger och ta ett tidigare beslut i det aktuella ärendet. I dessa fall är dialogen mellan länsansvarig handläggare och föreningen extra viktig.

Utöver våra övergripande mål kommer vi att utgå från den prioritering som skrivs fram i riktlinjerna under avsnittet ”Bedömning”. Ju fler områden en förening bockar av med sin ansökan ju starkare blir den. Prioriterade områden:

 • Projekt som avser aktivitetsytor (ytor där själva idrotten utövas)
 • Tillgänglighetsanpassning och utrustning för Parasport
 • Nytänkande och innovativa lösningar för idrottsmiljöer
 • Fler- eller multifunktionella ytor och där flera idrotter kan verka
 • Projekt med tydligt fokus på jämställdhet och jämlikhet
 • Möjlighet till nyttjande året runt eller en längre period av året
 • Projekt med fokus på minskad förbrukning av energi och vatten

En förening kan maximalt beviljas stöd inom ett område under en 12 månaders period (om en förening har flera sektioner gäller begränsningen för respektive SF-idrott inom föreningen). Undantag gäller om en förening ska beviljas/har beviljats stöd till utrustning för idrottsutövare med funktionsnedsättning eller utrustning inom speciella anläggningssatsningar från SF.

Inom alla områden ska projekten genomföras inklusive moms med möjligt undantag för projekt som sker i samarbete med en kommun i rollen som byggansvarig.

För att säkerställa att ansökan görs korrekt ska föreningen alltid kontakta sin länsansvariga idrottskonsulent för anläggningsbidrag.

Jönköpings län: David Lindberg

Kronobergs län: Janina Forslund

Kalmar län: Oscar Ericsson

Ansökningsformulär för att söka anläggningsstöd finns på respektive förenings IdrottOnline-sida under applikationen Idrottsmedel.

Med varje ansökan ska ett antal obligatoriska uppgifter skrivas in eller bifogas:

 • En beskrivning av projektet och/eller utrustningen (En tydlig projektbeskrivning ska framgå i ansökan samt så ska föreningen med fördel bifoga ritningar och skisser på projektet/utrustningen).
 • En kostnadsberäkning och finansieringsplan (Föreningen ska tydligt redogöra projektets poster under ”Investeringskalkyl” och ”Finansieringsplan” samt bifoga de offerter/dokument som rör projektet).
 • Undertecknat styrelseprotokoll eller protokollsutdrag (En kopia som visar att styrelsen har tagit beslut om att söka stöd för projektet).
 • Föreningens senaste årsredovisning (verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning innehållande resultaträkning, balansräkning, undertecknad revisionsberättelse och ett undertecknat årsmötesprotokoll).

Energi- och miljörådgivning gjord av oberoende part (gäller enbart stödformen energi- och miljöprojekt, som ska vara gjord på hela anläggningen. Det är viktigt att projektet beskriver vilka energi- eller miljöåtgärder som ska genomföras och hur de åtgärderna förhåller sig till energi- och miljörådgivningen).

Under 2024 medges undantag från detta krav för satsningar som avser:

 • Byte till mer energieffektiva lampor och armaturer.
 • Byte till effektivare uppvärmningssystem.

Handlingar som inte behövs för beslut men som måste bifogas före utbetalning av stöd:

 • Äganderättshandling eller arrende-/nyttjanderättsavtal (ska lämnas in innan beviljat stöd kan utbetalas till föreningen. 3/5/10 år beroende på stödform och storlek på beviljat stöd).
 • Medfinansieringsintyg (från projektets alla finansiärer ska lämnas in innan någon del av stödet kan utbetalas).

Läs dokumentet "Projektstöd IF Anläggning - riktlinjer Pdf, 368 kB." under respektive stöd för att säkerställa att du bifogar rätt information.

Budgetpost för oförutsedda utgifter och fördyringar

Som ett komplement till Riksidrottsförbundets riktlinjer för anläggningsstödet har RF-SISU Småland infört en förändring under en begränsad tid:

Då råvaru-, transport- och materialkostnader samt andra inflationsdrivna kostnader för närvarande varierar kraftigt över tid kan det innebära svårigheter att planera ekonomin för anläggningsprojektet. Därför godkänner RF-SISU Småland en budgetpost på maximalt 10 % av totalkostnaden för oförutsedda utgifter eller fördyringar. Det innebär dock enbart fördyringar eller ökade utgifter inom ramen för redan budgeterade poster och kan inte nyttjas för nya poster. Ett projekt kan inte heller gå i vinst så vid slutgiltig utbetalning (25% av beviljat stöd) kommer denna post att korrigeras utifrån faktiska kostnader för projektet.

Fördelningsprinciper i Småland

 • Stöd till idrottsytor "mindre projekt".
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 400.000 kronor.
 • Stöd till idrottsytor "större projekt".
  Går ej att söka i Småland.
 • Stöd till energi- och miljöprojekt.
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 400.000 kronor.
 • Stöd till renovering.
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 400.000 kronor.
 • Stöd till säkerhetsprojekt.
  I Småland beviljas max 50% av totalkostnaden och max 400.000 kronor.
 • Stöd till utrustning för utövare med funktionsnedsättning.
  I Småland beviljas max 75% av totalkostnaden och max 400.000 kronor.

Beslutsdatum 2024

Nedan följer datum då anläggningsgruppen träffas för att fatta beslut kring anläggningsansökningar i Småland:

 • Onsdagen den 28/2 – sista ansökningsdag söndagen den 18/2
 • Tisdagen den 7/5 – sista ansökningsdag söndagen den 28/4
 • Tisdagen den 24/9 – sista ansökningsdag lördagen den 14/9
 • Tisdagen den 29/10 – sista ansökningsdag söndagen den 20/10
 • Torsdagen den 12/12 – sista ansökningsdag måndagen den 2/12

Återrapport

Snarast efter projektets slutförande är föreningen skyldig att skicka in en återrapport i IdrottOnline. Återrapporten ska innehålla en beskrivning av hur projektet har fortlöpt och om det har gått i enlighet med plan samt eventuella avvikelser från plan.
Även de faktiska kostnaderna och finansieringen ska redovisas i återrapporten och kostnadsunderlag (fakturor/kvitton) ska bifogas för verifiering.

Hitta din kommunala energi- och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivning är en kostnadsfri service från din kommun. Rådgivaren hjälper dig med tips för att bli mer energismart och med att få en överblick av de alternativ du har att välja mellan. Här kan du söka efter rådgivningen i just din kommun.

Energieffektivisering

Den rådande utvecklingen av elpriser påverkar alla idrottsföreningar på ett eller annat sätt och för många har priserna inneburit en tuff situation. Vi har skapat en sida där du kan få mer information om energieffektivisering - klicka här för att komma till sidan.

Sidan publicerades: 24 oktober 2022

Kontakt

Janina Forslund

Idrottskonsulent

036-34 54 12

Ansvarsområde: Idrottsföreningar i Växjö och Uppvidinge kommun samt frågor som rör anläggningar och elitidrott i Småland.

Kontakter i Smålands tre län

David Lindberg, Jönköpings län
tfn 036-34 54 37
david.lindberg@rfsisu.se

Janina Forslund, Kronobergs län
tfn 036-34 54 12
janina.forslund@rfsisu.se

Oscar Ericsson, Kalmar län
tfn 036-34 54 32
oscar.ericsson@rfsisu.se

Välkommen till våra anläggningsträffar!

RF-SISU Småland anordnar varje år ett antal träffar om anläggningsbidrag vid namn Investering anläggning. De riktar sig till föreningar som vill utveckla sin anläggning. Fokus ligger på de olika stöd som finns inom anläggning.

Träffar 2024

Under hösten 2024 genomför vi två digitala träffar kring anläggning:

Måndagen den 9 september, kl. 18.00–19.00. Digitalt.

Anmälan till anläggningsträffen den 9/9!

Måndagen den 27 november,
kl. 18.00–20.30. Digitalt.

Anmälan till anläggningsträffen den 27/11!