Trygg idrott

Sidan uppdaterades: 15 februari 2024

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Det är en idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö behöver vi arbeta utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel
  • Demokrati och delaktighet

Inom idrottsrörelsen råder nolltolerans mot all form av mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. Alla – både barn, ungdomar och vuxna – ska kunna idrotta i en trygg och säker idrottsmiljö.

Förebyggande arbete för en trygg idrott

För att förebygga kränkningar och övergrepp behöver man föra en dialog om frågorna bland aktiva, ledare, föräldrar och i styrelserummet.

Det här kan er förening göra:

  • Skaffa er kunskap.
  • Lyft trygghetsfrågorna på ledarträffar och föräldramöten.
  • Arbeta fram och kommunicera en tydlig och förankrad värdegrund i föreningen.
  • Ta fram en tydlig och enkel handlingsplan.
  • Ha beredskap för hur ni ska agera om det oacceptabala inträffar.

Ta hjälp av våra idrottskonsulenter

Ta gärna hjälp av RF-SISU Norrbotten idrottskonsulenter för att starta ett gemensamt arbete kring er förenings värdegrund. Vi har erfarenhet av att leda processer där ni tillsammans i föreningen kommer överens om hur ni vill att er verksamhet ska bedrivas. Vi kan även vägleda er i arbetet med att få värdegrunden att genomsyra verksamheten i er förening.

Kontakta våra idrottskonsulenter

Sakkunnig i barn- och ungdomsidrott

RF-SISU Norrbotten har en sakkunnig i barn- och ungdomsidrott, som tillsammans med våra idrottskonsulenter arbetar med att stötta distriktets föreningar och förbund i utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten.

Vi uppmanar er att söka direktkontakt med oss vid misstankar eller kännedom om att barn eller ungdomar på något sätt far illa inom idrotten. Vår sakkunnige är också ett stöd för föreningar, styrelser, aktiva och ledare om konflikter uppstår kring hur verksamheten bedrivs. Verksamheten ska alltid utgå från RF:s anvisningar för barn och ungdomsidrott.

Kontakta vår sakkunnige i barn- och ungdomsidrott

Om värdegrunden bryts - vart vänder jag mig?

Föreningens styrelse
Om du är orolig för någonting i din förening ska du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.

Ditt SDF eller SF
Om det finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, kan du höra av dig till ditt specialidrottsdistriktsförbund (SDF)/specialidrottsförbund (SF).

RF-SISU Norrbottens sakkunnige
Vår sakkunnige i barn- och ungdomsidrott kan också hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt.

Idrottsombudsmannen
Om ett ärende inte kan hanteras av varken förening, SF eller RF-SISU distrikt kan du kontakta idrottsombudsmannen. Idrottsombudsmannen nås på idrottsombudsmannen@rf.se eller 08-627 40 10.

Visselblåsartjänst
Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda en anonym och krypterad visselblåsartjänst, där idrottsombudsmannen tar emot ärenden. Länk till visselblåsartjänsten

Polisen och socialtjänsten
Idrottsrörelsen hanterar själva ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Men misstänker du ett brott ska du alltid kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.

Krav på registerutdrag

Från den 1 januari 2020 gäller Riksidrottsmötets beslut om att alla i idrottsföreningen som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn, ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något grovt brott.

Så här hanterar föreningen kravet på registerutdrag

Bris stödlinje för idrottsledare

Till Bris stödlinje, som är en del av Bris och Riksidrottsförbundets samarbete, kan ideellt engagerade såväl som anställda inom idrotten ringa för att prata om oro kring ett barn i din idrottsförening. Stödlinjen har nummer 077-44 000 42.

Till Bris stödlinje 

Sidan publicerades: 3 november 2022

Kontakt

Jakob Boudin

Verksamhetschef

070-686 83 66

Ansvarig för verksamhetsområde Idrott
Sakkunnig barn- och ungdomsidrott
SDF-frågor

Alla idrottsföreningar har en egen idrottskonsulent att bolla tankar och idéer med. Vi ger er kraft att utvecklas.

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram stödmaterialet för att hjälpa föreningar i arbetet med att skapa trygga och inkluderande idrottsmiljöer.

Riksidrottsförbundets och Bris initiativ för en tryggare barn- och ungdomsidrott.

FOU-rapport: En genomlysning av de tio största barn- och ungdomsidrotternas åtgärder mot sexuella övergrepp.