Styrelse och årsstämma

Sidan uppdaterades: 15 januari 2023

Vår styrelse väljs på distriktsstämman och är utsedda att ansvara för organisation, förvaltning och beslutsfattande inom RF-SISU Norrbotten.

Här hittar du kontaktuppgifter till RF-SISU Norrbottens styrelse och valberedning (länk).

Årsstämma

Årsmötet är RF-SISU Norrbottens högsta beslutande organ. Mötet hålls vartannat år och består av de ombud som specialidrottsdistriktsförbunden (SDF) i Norrbotten utser.

Årsmötet hålls jämna år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer. Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman.

Stadgar

RF-SISU Norrbotten har till uppgift att enligt våra stadgar och Riksidrottsförbundets (RF) stadgar, sköta för idrottsrörelsen gemensamma angelägenheter inom distriktets gränser. Vi ska också enligt dessa stadgar och Studieförbundet SISU Idrottsutbildarnas (SISU) stadgar, planera, leda, samordna och utveckla studie-, bildnings och utbildningsverksamheten inom distriktet.

Här kan du läsa RF-SISU Norrbottens stadgar (pdf). Pdf, 206 kB.

Demokratisk styrning

Idrottsrörelsen arbetar målinriktat för att säkerställa vissa grundkrav för god styrning i förbund och föreningar. RF-SISU Norrbotten arbetar efter Riksidrottsförbundets kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och idrottsföreningar.

Läsa mer om demokratisk styrning


Sidan publicerades: 20 oktober 2022

Kontakt

Katarina Halvardsson

Distriktsidrottschef

070-686 80 90