Samverkan istället för konkurrens för fler evenemang till Norrbotten

Ökad samverkan mellan idrottsrörelsen, besöksnäringen, näringsliv och offentliga aktörer på alla nivåer skulle öka möjligheterna att locka stora arrangemang till länet, men också stärka Norrbottens så betydelsefulla små och medelstora evenemang.

Sidan uppdaterades: 23 mars 2024

Under ett seminarium på Mötesplats SM-veckan i Boden presenterades förstudierapporten ”Regionalt evenemangssamarbete”. Pdf, 4 MB. Norrbotten har goda förutsättningar för evenemang, men konkurrensen är hård och Norrbotten är ett befolkningsmässigt litet län med långa avstånd och en begränsad infrastruktur.

– Just därför är det viktigt att öka samverkan mellan idrottsrörelsen, besöksnäringen, näringsliv och offentliga aktörer på alla nivåer. Utan samverkan får Norrbotten svårt att hävda sig i konkurrensen. Det är tillsammans vi är starka, säger Helene Johansson, verksamhetschef för Intressepolitik och kommunikation på RF-SISU Norrbotten.

Samverkan istället för konkurrens

Sedan 2020 finns ett regionalt evenemangsnätverk som startades på initiativ av RF-SISU Norrbotten, tillsammans med Luleå kommun/Luleå Business Region, Piteå kommun och Region Norrbotten. Nätverket välkomnar regionala och lokala aktörer och organisationer som arbetar med evenemang ur ett strategiskt perspektiv inom idrotts-, kultur-, upplevelse- och besöksnäring.

– Vi ska konkurrera mot övriga världen och resten av Sverige om att locka stora arrangemang till oss. Vi ska inte konkurrera inom vår egen region, vi ska samverka istället, säger Claes Nordmark, kommunalråd i Boden och ordförande i Norrbottens kommuner.

Det finns en kraft i att förmedla en gemensam bild av Norrbotten till omvärlden. För att nå dit behövs mer regional samverkan. Grundförutsättningen är att man vill varandras bästa och att man bygger bilden av Norrbotten tillsammans.

Strategiskt arbete ger effekt

På RF-SISU Norrbottens önskelista för framtiden finns en regional strategi för evenemang som aktörer i hela länet kan samlas kring.

– Man ska inte underskatta strategiska dokuments signalvärde och hävstång för att driva utvecklingen framåt. Att vara politiker handlar om att prioritera. Finns det politiska beslut som säger att evenemang är viktiga så underlättar det i beslutsprocessen och för evenemangens finansiering, säger Mattias Hjelmberg, verksamhetsområdeschef för kommunikation, marknad och intressepolitik på Riksidrottsförbundet.

Han jämför med hur processen ser ut på nationell nivå där Riksidrottsförbundet har tagit fram en strategi för att stödja Specialidrottsförbunden att vinna hem fler internationella idrottsevenemang till Sverige.

– För att skapa förutsättningar för att de allra största evenemangen också ska kunna genomföras utifrån ett hållbarhetsperspektiv, är det statliga engagemanget viktigt. Arbetet med internationella idrottsevenemang borde involvera flera departement, myndigheter samt statligt ägda bolag. En ökad samsyn och samverkan mellan dessa delar skulle öka kraften och resurseffektiviteten för fler internationella idrottsevenemang, säger Mattias Hjelmberg.

Tydlig paketering och samverkansorgan ökar chansen

Mattias Hjelmberg lyfter fram att ett väl paketerat erbjudande med en tydlig samverkanspart är ett starkt säljargument i bidprocessen där länder, städer och regioner tävlar mot varandra för att vinna hem arrangemang av olika slag.

– Om Norrbotten är rustat med ett starkt regionalt evenemangssamverkansorgan är chansen större att aktören väljer att lägga sitt evenemang i Norrbotten istället för någon annanstans, säger han.

Birgit Öhlund från Luleå kommun, fd Luleå Business Region ser positivt på att förstudien nu har pekat på en möjlig väg framåt.

– Redan 2017 började RF-SISU Norrbotten driva frågan om att länet behöver en gemensam regional strategi för alla typer av evenemang. Med förstudien har vi kommit en bit på väg, säger Birgit Öhlund från Luleå kommun, fd Luleå Business Region.

Vägen framåt

Evenemangsbranschen i Norrbotten efterfrågar mer prestigelöst samarbete, ökad professionalisering, bättre långsiktighet och mer stabila förutsättningar. Dialogerna inom förstudien har mynnat ut i ett antal förslag om fortsatt arbete.

I korthet föreslås:

  • Genomför ett pilotprojekt för planering och genomförande av ett större evenemang på nationell/internationell nivå i Norrbotten, där ett antal intresserade aktörer testar sig fram till långsiktigt stabila och framgångsrika samarbetsformer.
  • Minska hinder för samarbete kommuner emellan genom att utveckla befintligt regionalt evenemangsnätverk.
  • För en sonderande dialog med näringslivet om en regional fond där medel från samhällssponsrande bolag kan matchas med ansökningar från idrottsrörelsen och övrigt civilsamhälle, kulturbranschen, evenemangsbranschen, besöksnäringen samt kulturella och kreativa näringar.
  • Utred möjligheterna om att på sikt bilda ett regionalt eventbolag för Norrbotten som även arbetar strategiskt med event alternativt om att ge befintligt kommunalt bolag eller stiftelse ett utökat uppdrag att arbeta med strategiskt evenemangsarbete.

Rapporten är framtagen av Lyssnen Kommunikation på uppdrag av Region Norrbotten.

Ladda ned rapporten här (pdf). Pdf, 4 MB.

Sidan publicerades: 23 mars 2024

Kontakt

Helene Johansson

Verksamhetschef

070-686 04 49

Ansvarig för verksamhetsområde Intressepolitik och kommunikation.