Distriktsstämma

Sidan uppdaterades: 25 april 2024

1 § Tidpunkt och kallelse
Distriktsstämma, som är det högsta beslutande organet, hålls varje jämt år före utgången av april på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Stämman utlyses genom kungörelse i RF:s officiella kungörelseorgan senast i december året före stämman.
Kallelse, jämte förslag till föredragningslista, verksamhetsberättelse,
årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsinriktning med ekonomisk plan samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande, ska av styrelsen senast tre veckor före stämman göras tillgängliga för utsedda ombud, föreningarna samt SF:s och MO:s regionala organ.

2 § Motioner till distriktsstämma
Medlemsförening får senast den 15 januari stämmoåret ge in förslag (motion) att behandlas vid distriktsstämman.
Distriktsstyrelsen ska till stämman lämna ett skriftligt yttrande över motionerna.

Sidan publicerades: 27 oktober 2022