Starka idrottsföreningar och ökad fysisk aktivitet – ingen självklarhet om vi inte agerar

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

Att idrottsrörelsen betyder mycket för både individen och samhället har blivit ännu tydligare under pandemin. De kommande åren är mycket viktiga i arbetet för idrottsföreningarnas överlevnad och en jämlik folkhälsa. Här behövs politikens stöd. Nu behöver vi kraftsamla tillsammans.

Det finns en stark oro att många inte ska hitta tillbaka till idrotten, inte minst finns ett oroande tapp bland ledare, domare, funktionärer och andra viktiga nyckelpersoner som håller idrotten i rörelse. Det är även viktigt att nå de grupper som idag står utanför idrottsrörelsen.

Ska länets idrottsföreningar ha förutsättningar att fortsätta bedriva sin barn- och ungdomsverksamhet, sitt arbete för social hållbarhet, för äldre, för elitidrotten, för inkluderingen – för glädjen och den fysiska och psykiska hälsan – så behövs politikens stöd. Starka idrottsföreningar som kan och orkar bidra i det arbetet är ingen given självklarhet.

Tre viktiga frågor för en stark idrottsrörelse och att aktivt och starkt Gävleborg


1. Långsiktiga idrottstrategiska program i varje kommun

Idrottsföreningar behöver långsiktigt hållbara förutsättningar för att kunna växa och bedriva sin verksamhet. En verksamhet som skapar stor samhällsnytta. Idrottspolitiska program behövs för att tydliggöra viljeinriktningen kopplat till kommunala stöd och investeringar – till exempel vilka satsningar som ska prioriteras när det gäller nyproduktion och renovering av anläggningar och andra idrottsytor, men även hur idrottsrörelsen och kommunen kan samhandla för att stärka varandras utvecklingsområden. Vi vill att en långsiktig, brett politiskt förankrad idrottsstrategi tas fram i samråd med idrottsrörelsen i samtliga kommuner.

2. Idrott och fysisk aktivitet tas med i planprocessen, i varje kommun

För att överbrygga hälsoklyftorna och minska stillasittandet behöver vi skapa möjligheter till fysisk aktivitet för fler. Därför vill vi att ”rörelsefaktorn” alltid finns med i samhällsplaneringen, inte bara vid nyproduktion och renovering av idrottsanläggningar och idrottsmiljöer. Får vi inte fler att hitta glädjen i rörelse så finns inte förutsättningar för varken starka idrottsföreningar, inspirerande idrottsframgångar eller jämlik folkhälsa på sikt. Vi vill att idrottsrörelsen fortsatt och än mer involveras som samtalspart i när bostadspolitiken utformas, och framtida planer skapas.

3. Hållbar och stärkt finansiering för att säkra stödet till föreningsidrotten

Under pandemin har många föreningar tappat ideella krafter och därmed energin att genomföra olika typer av utvecklingsarbeten. Ett återstartsarbete är nödvändigt för att idrotten ska kunna komma tillbaka till den nivå som fanns innan pandemin. Det arbetet kräver ett kraftfullt och långsiktigt stöd från kommunerna. RF-SISU efterfrågas som processledare och samordnare för att ge föreningarna kraft att komma i gång igen och få hjälp i rekryteringsfrågor, stärka engagemanget och hitta samverkan med andra föreningar och aktörer. För att möta föreningarnas behov behöver även RF-SISU Gävleborg få ökade och långsiktiga resurser för att kunna erbjuda föreningarna den hjälp de efterfrågar.

”Ska vi behålla ett starkt föreningsliv och ha möjlighet att nå fler behövs en långsiktig politisk vilja. Idrotten måste in i samhällsplaneringen i dess alla dimensioner. Såväl i den fysiska utformningen vad gäller anläggningar och ytor för idrott som i de sociala och ekonomiska perspektiven. Vi är med och bygger det hållbara samhället. Idrotten gör Gävleborg starkare – varje satsad krona på idrotten ger mångfalt tillbaka.”
/Ordförande Thomas Nylund

Vi finns tillgängliga för dig som önskar föra en dialog om hur vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna och en långsiktigt hållbar politik som stärker idrottsrörelsen, samhället och individerna i Gävleborg.

Thomas Nylund, ordförande RF-SISU Gävleborg
070-312 00 77
thonyl@live.se

Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef RF-SISU Gävleborg
070-672 51 31
anngerd.bergdahl@rfsisu.se

Sidan publicerades: 7 december 2022