Hem / Om oss / Folkbildning i idrottsrörelsen

Folkbildning i idrottsrörelsen

Folkbildning är en form av lärande där målet formuleras av deltagarna. Mötet mellan människor och att lära genom att samtala med varandra är det centrala. Folkbildning bygger på frivillighet, lust att delta, närhet och tillgänglighet.

Till frågor och svar om folkbildning

Se filmen Folkbildning och utbildning i idrottens studieförbund

Folkbildningen ger kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. Kärnan består av dialogen i det mänskliga mötet, där varje deltagare är medskapare. I en tid av blixtsnabba förändringar bidrar idrottsrörelsens folkbildning med lärmiljöer där alla tillåts växa i ett respektfullt samspel människor emellan.

Ett av folkbildningens starkaste kännetecken är att den är fri (från statlig styrning) och frivillig för deltagarna. Det är alltså deltagarna själva som ska bestämma vad de vill tala om och på vilket sätt de vill genomföra samtalet.

För att locka fler till bildnings- och utbildningsverksamhet behöver den ske där individerna befinner sig. SISU Idrottsutbildarnas lokala närvaro i våra 19 RF-SISU distrikt runt om i landet är och kommer fortsatt vara viktig. 

Folkbildningens pedagogik och metodik

Metoderna för att folkbilda och utbilda är i förändring. Digitalisering erbjuder i dag nya möjligheter till lärande. Möjligheter finns för ett mixat och flexibelt lärande som kan ske individuellt och i grupp, digitalt och fysiskt. Folkbildning vilar på en tradition där det fysiska mötet, interaktionen och reflektioner mellan människor är det centrala. Verksamhet som genomförs digitalt kräver aktiva insatser från ledaren/utbildaren för att stödja gruppens och deltagarnas lärande. Möjlighet till kommunikation ska finnas mellan deltagare och ledare. För digitalt lärande gäller samma regler som för övrig verksamhet.

Lärande material

Lärande material har ett viktigt syfte att tillföra ny kunskap och fakta till gruppens arbete. Det lättillgängliga enkla materialet som används för att föra samtal är en utgångspunkt och en ingång till fördjupad kunskap. I det moderna informationssamhället finns ett behov av fördjupade samtal och folkbildningen har här en viktig uppgift att skapa dessa mötesplatser.

Lärande miljö

Lärande miljö är en miljö där det finns goda förutsättningar för lärande och utveckling. Det är viktigt att deltagarna kan se och samtala med varandra ostört.

SISU Idrottsutbildarnas bidragsberättigade folkbildningsverksamhet genomförs i följande olika former:

  • Föreningsbesök
  • Lärgrupp
  • Kurs
  • Processarbete
  • Föreläsning
  • Kulturarrangemang

Mer om folkbildning i praktiken

Frågor och svar om folkbildning

Vad är folkbildning inom idrottsrörelsen?

Ett exempel: En förening som aktivt initierar samtal om frågor, till exempel: ledarskap, hur man är en bra kompis, mental träning och hälsa, mat och träning, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med. I en sådan förening ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar i föreningen och idrottsrörelsen längre. RF-SISU distriktens idrottskonsulenter ger gärna tips och stöd i hur ni kan genomföra dessa samtal i lärgruppsform.

Vad tillför folkbildningen till idrottsrörelsen?

En stor folkrörelse som idrottsrörelsen behöver ständigt vara en lärande rörelse där lärandet via folkbildning och utbildning bidrar till att formulera vad idrottsrörelsen är och vill vara. Det officiella uppdraget innebär att SISU Idrottsutbildarna genom folkbildning och utbildning ska bidra till idrottsrörelsens utveckling och i distrikten specifikt idrottsföreningarnas och individens utveckling. Och i och med att idrottsrörelsen är så stor med många medlemmar påverkar och förändrar vi även samhället med de samtal vi genomför.

Behöver idrottsrörelsen folkbildning?

Folkbildning och utbildning är effektiva verktyg som används för att idrottsrörelsen ska röra sig mot de mål som gemensamt satts upp. Samtidigt är det viktigt att nämna att folkbildning och utbildning inte uteslutande är verktyg för att uppnå något annat utan även en nödvändig verksamhet i sig själv. En verksamhet som kan få människor att utvecklas, må bra och finna en meningsfull gemenskap med andra. Och på så sätt stanna i idrottsrörelsen hela livet.

Är folkbildning utbildning?

SISU Idrottsutbildarna verkar i folkbildningstraditionen. Inom folkbildningen förekommer såväl bildning som utbildning utan att de ses som varandras motsats, snarare som komplement. Inom idrottsrörelsen används återkommande bildnings- och utbildningsinsatser inom olika områden högaktuellt just nu är idrottsrörelsens förflyttning mot målen för Strategi 2025.

Idrottsrörelsens folkbildnings- och bildningsverksamhet kännetecknas av det icke formella lärandet där målet formuleras av deltagarna och där mötet mellan människor, lärandet av varandra i dialog är det centrala. Frivillighet, lust att delta, närhet och tillgänglighet är andra starka kännetecken.

Idrottsrörelsens utbildningsverksamhet kännetecknas av ett mer formellt lärande där utbildningsplan och utbildningsmål i förväg är formulerade. Utbildningsinsatser är ofta mätbara, tidsatta och paketerade efter ett givet koncept i syfte att ge en viss behörighet, förmedla kunskap för att uppfylla och utvecklas i en specifik roll eller funktion.

SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens studieförbund. Är all verksamhet som SISU Idrottsutbildarna bedriver folkbildning?

All verksamhet som SISU Idrottsutbildarna bedriver är påverkat av folkbildningens syn på lärande och utveckling. Men all verksamhet som SISU Idrottsutbildarna bedriver är inte bidragsberättigad som folkbildningsverksamhet.

Leveransadress:

Östgötagatan 98 D
116 64 Stockholm för företagspaket och transporter